Wijzigingsregeling Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s, enz. (ex Verordening [...] personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), enz.)

Geldend van 20-03-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 februari 2014, nr. IENM/BSK-2013/129706, tot wijziging en intrekking van diverse ministeriële regelingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEG 2007, L 171) en van verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEG 2009, L 188)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEG 2007, L 171) en verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEG 2009, L 188), de artikelen 34, derde en vierde lid, 71, 71a, 99, tweede lid, en 101, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 9.5.1, zesde lid, en 15.13, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer, artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Wet pleziervaartuigen en artikel 6a van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s;

Besluit:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen.]

Artikel V

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel VI

Op een motorrijtuig dat voorzien is van een achteraf ingebouwd gassysteem is blijven de artikelen 1, onderdeel gg, 3, 3a en 4 van en de bijlage bij artikel 3 van de Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging zoals die artikelen en bijlage luidden tot de inwerkingtreding van deze regeling tot 1 januari 2015 van toepassing.

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag dat het besluit van 1 maart 2014 tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEG 2007, L 171) en ter uitvoering van verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEG 2009, L 188) (Stb. 120) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina