Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2014

[Regeling vervalt per 24-06-2019.]
Geldend van 24-06-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 maart 2014, nr. BOACAT2014/014, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van politie bij de Rijksrecherche

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van 21 januari 2014 van de afdeling Bedrijfsvoering P2 van de Rijksrecherche en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst van de Rijksrecherche, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De Rijksrecherche brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 juni 2014 en vervalt met ingang van 24 juni 2019.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina