Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 01-07-2014 t/m 31-03-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 maart 2014, nr. WJZ/13203021, tot instelling van een landbouwtelling, tot het aanbieden van een gecombineerde opgave en tot wijziging van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999 (Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op:

De artikelen 19, 37 en 56, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU 2009, L 30);

Artikel 31, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

Artikel 1 van Verordening (EU) nr. 1360/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van de productieheffingen in de sector suiker voor de verkoopseizoenen 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, de coëfficiënt voor de berekening van de aanvullende heffing voor de verkoopseizoenen 2001/2002 en 2004/2005 en de bedragen die de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers moeten betalen vanwege het verschil tussen de maximumheffing en de te innen heffing voor de verkoopseizoenen 2002/2003, 2003/2004 en 2005/2006 (PbEU 2013, L 343);

De artikelen 24, eerste lid, en 25, eerste en tweede lid, van de Landbouwwet;

Artikel 26, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Besluit:

Paragraaf 1. Landbouwtelling en gecombineerde opgave

[Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • formulier: formulier als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling;

 • opgaveplichtige: degene aan wie de minister het formulier langs schriftelijke of elektronische weg heeft toegezonden;

 • verordening 73/2009: Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU 2009, L 30);

 • verordening 1305/2013: Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PbEU 2013, L 347).

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Het formulier heeft betrekking op de periode van 1 april 2014 tot en met 15 mei 2014.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 Een opgaveplichtige verstrekt:

  • a. informatie naar de toestand van de veestapel zoals die was op 1 april 2014,

  • b. informatie over de toestand van de beteelde percelen zoals die is of wordt verwacht op 15 mei 2014, en

  • c. de naam van het gewas waarmee een perceel zal worden beteeld, als dat niet is beteeld op 15 mei 2014.

 • 2 Een opgaveplichtige verstrekt overige informatie naar de toestand op zijn onderneming op het moment van ondertekening van het formulier.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De bedrijfsomvang wordt bepaald op basis van de totale standaardopbrengst van het bedrijf.

 • 2 De standaardopbrengst wordt vastgesteld met inachtneming van bijlage 2.

 • 3 De bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in euro's.

Paragraaf 2. Elektronische weg

[Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2015]

Een opgaveplichtige kan het formulier langs elektronische weg invullen, ondertekenen en indienen op het internetadres www.mijnrvo.nl.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De Minister verstrekt aan een opgaveplichtige een code waarmee deze toegang krijgt tot het elektronisch formulier.

 • 2 De Minister verstrekt aan een opgaveplichtige of diens gemachtigde een tancode ter ondertekening van het elektronisch formulier.

 • 3 De Minister kan besluiten geen tancode te verstrekken of al verstrekte tancodes in te trekken indien de ondertekenaar, een met de ondertekenaar geassocieerd bedrijf, of een met de ondertekenaar geassocieerde organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2015]

 • 1 De Minister hoeft geen elektronisch formulier in behandeling nemen dat niet overeenkomstig deze regeling is ingediend.

 • 2 De Minister hoeft geen elektronisch verzonden bericht in behandeling te nemen voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 • 3 De Minister informeert degene die het elektronisch formulier heeft ondertekend zo spoedig mogelijk van een besluit als bedoeld in het eerste of het tweede lid.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2015]

Het tijdstip waarop een elektronisch formulier door de Minister is ontvangen, is het tijdstip waarop alle vereiste bescheiden, bedoeld in de artikelen 12 en 13 van Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector (PbEU L 2009, 316) zijn ontvangen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999.]

Paragraaf 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-04-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2015]

Door de minister op grond van de artikelen 1 en 2 van verordening 1360/2013 verstrekte teruggaven aan een suikerfabrikant, suikerbietenteler of aan een producent van suiker, isocglucose of inulinestroop, die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, gelden als teruggaven die zijn verstrekt op grond van artikel 5e van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2014, en werkt wat betreft artikel 11 terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 maart 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Bijlage 1. , als bedoeld in artikel 1, van de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2014

[Vervallen per 01-04-2015]

Bijlage 253327.png
Bijlage 253328.png
Bijlage 253329.png
Bijlage 253330.png
Bijlage 253331.png
Bijlage 253332.png
Bijlage 253333.png
Bijlage 253334.png
Bijlage 253335.png
Bijlage 253336.png
Bijlage 253337.png
Bijlage 253338.png
Bijlage 253339.png
Bijlage 253343.png
Bijlage 253344.png
Bijlage 253345.png
Bijlage 253346.png
Bijlage 253349.png
Bijlage 253350.png
Bijlage 253351.png
Bijlage 253352.png
Bijlage 253353.png
Bijlage 253354.png
Bijlage 253355.png
Bijlage 253356.png
Bijlage 253357.png
Bijlage 253359.png
Bijlage 253360.png
Bijlage 253361.png
Bijlage 253362.png
Bijlage 253363.png
Bijlage 253364.png
Terug naar begin van de pagina