Regeling houdende maatregelen in verband met uitbraak laagpathogene Aviaire Influenza in Bruchem

[Regeling vervallen per 04-04-2014.]
Geldend van 13-03-2014 t/m 03-04-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 maart 2014, nr. WJZ/14045913, houdende maatregelen in verband met de uitbraak van laagpathogene aviaire influenza in Bruchem

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224);

Gelet op Richtlijn nr. 2005/94/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40 (PbEU 2005, L 10);

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 30, eerste en derde lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. (begripsbepalingen)

[Vervallen per 04-04-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. gevogelte: pluimvee, alsmede andere gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes), tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en de familie van de duiven (Columbidae);

 • b. hobbypluimvee: pluimvee als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, van beschikking 2006/147/EG;

 • c. beschikking 2006/147/EG: beschikking 2006/147/EG van de Commissie van 24 februari 2006 betreffende preventieve vaccinatie tegen hoogpathogene aviaire influenza H5N1 in Nederland en aanverwante bepalingen betreffende verplaatsingen (PbEG 2006, L 55);

 • d. richtlijn 2005/94/EG: richtlijn 2005/94/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40 (PbEG 2005, L 10);

 • e. vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • f. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 • g. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • h. laagpathogene aviaire influenza (LPAI): besmetting van gevogelte of andere gehouden vogels als bedoeld in bijlage I, onderdeel 3, van richtlijn 2005/94/EG;

 • h. zoogdier: een tot de klasse Mammalia behorend dier;

 • i. gebied: in de bijlage bij deze regeling aangewezen beperkingsgebied.

Artikel 2. (gebiedsbepaling)

[Vervallen per 04-04-2014]

Het is in het gebied verboden te handelen in strijd met de artikelen 3 tot en met 9.

Artikel 3. (vervoers- en uitrijdverboden)

[Vervallen per 04-04-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van:

  • a. gevogelte of andere gehouden vogels, uitgezonderd duiven,

  • b. gebruikt strooisel, mest of drijfmest,

  • c. broed-, vaccin- en consumptie-eieren, of

  • d. sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte uit, of binnen het gebied, is verboden.

 • 2 Het aanwenden van gebruikt strooisel, mest of drijfmest binnen het gebied is verboden.

 • 3 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van gedomesticeerde zoogdieren van of naar een bedrijf, waar gevogelte, met uitzondering van hobbypluimvee of duiven, wordt gehouden, is verboden.

 • 4 In afwijking van het eerste en tweede lid is de afvoer, het vervoer en de aanwending van mest, niet zijnde mest afkomstig van gevogelte, toegestaan, indien de mest afkomstig is van een bedrijf waar geen gevogelte, behalve hobbypluimvee of duiven, wordt gehouden.

 • 5 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van consumptie-eieren afkomstig van bedrijven, anders dan bedrijven waar zich gevogelte bevindt.

 • 6 In afwijking van het eerste lid is de doorvoer van de in dat lid genoemde dieren en dierlijke producten over de autosnelwegen door het gebied, zonder dat halt gehouden wordt om te laden of te lossen, toegestaan.

Artikel 4. (verzamelverbod)

[Vervallen per 04-04-2014]

 • 1 Alle wedvluchten, culturele elementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen waar gevogelte en andere vogels afkomstig van verschillende plaatsen tijdelijk op één plaats worden verzameld zijn verboden.

Artikel 5. (diervoeders en melk)

[Vervallen per 04-04-2014]

 • 1 De aanvoer van diervoeders op en de afvoer van rauwe melk van een bedrijf waar gevogelte, uitgezonderd hobbypluimvee of duiven, wordt gehouden is verboden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor het rechtstreekse vervoer van de diervoeders naar het bedrijf respectievelijk het rechtstreekse vervoer van de melk naar de melkfabriek waarbij de vervoermiddelen bij het verlaten van het bedrijf worden gereinigd en ontsmet in overeenstemming met een door de NVWA goedgekeurd hygiëneprotocol dat in overeenstemming is met de eisen voor reiniging en ontsmetting vermeld in bijlage VI bij richtlijn nr. 2005/94/EG.

Artikel 6. (verplaatsingsverbod risicovolle voertuigen)

[Vervallen per 04-04-2014]

 • 1 Het is verboden vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van:

  • a. gevogelte of andere gehouden vogels;

  • b. gedomesticeerde zoogdieren afkomstig van een bedrijf waar tevens gevogelte aanwezig is;

  • c. voeder, gebruikt strooisel, rauwe melk of mest afkomstig van of bestemd voor een bedrijf waar tevens gevogelte aanwezig is, of

  • d. broed-, vaccin- en consumptie-eieren te verplaatsen binnen het gebied.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:

  • a. de bestuurder van het vervoermiddel kan aantonen dat het vervoer betreft anders dan het vervoer als bedoeld in het eerste lid, of

  • b. het vervoermiddel aantoonbaar een reiniging en ontsmetting heeft ondergaan in overeenstemming met een door de NVWA goedgekeurd hygiëneprotocol dat in overeenstemming is met de eisen voor reiniging en ontsmetting vermeld in bijlage VI bij richtlijn nr. 2005/94/EG.

Artikel 7. (ontheffing door NVWA)

[Vervallen per 04-04-2014]

Op verzoek van een houder kan de NVWA onder voorwaarden ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 3 en 4.

Artikel 8. (bezoekersregeling)

[Vervallen per 04-04-2014]

 • 1 De houder van gevogelte, niet zijnde hobbypluimvee of duiven, neemt maatregelen zodat elk contact tussen bezoekers en gevogelte is uitgesloten.

 • 2 Het is de houder, bedoeld in het eerste lid, toegestaan:

  • a. ambtenaren van politie, huisartsen, ambulancepersoneel, brandweerlieden, psychosociale hulpverleners en andere soortgelijke noodhulpdiensten en hun materieel;

  • b. monteurs, loonwerkers, dierenartsen en bedrijfsverzorgers met inbegrip van pluimveeservicebedrijven, indien er een acuut gevaar voor de gezondheid van gevogelte aanwezig is en werkzaamheden van deze personen noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen;

  • c. toezichthouders in de uitoefening van hun functie;

  in contact te laten treden met gevogelte, mits de in de onderdelen a, b en c bedoelde personen bij het betreden en het verlaten van een bedrijfsgebouw de nodige hygiënemaatregelen in acht nemen om elk risico van verspreiding van LPAI zo veel mogelijk te beperken en de kleding en het materieel van deze personen bij het betreden en het verlaten van een bedrijfsgebouw is gereinigd en ontsmet om te voorkomen dat besmetting met of verspreiding van LPAI zich voordoet.

Artikel 9. (bioveiligheidsmaatregelen, afschermplicht)

[Vervallen per 04-04-2014]

 • 1 De houder van gevogelte brengt afscheidingen aan tussen het gevogelte en de op het bedrijf aanwezige zoogdieren.

 • 2 De houder van gevogelte, niet zijnde hobbypluimvee of duiven, neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de door hem gehouden dieren in contact komen met buiten het verblijf levende wilde dieren, zoals in het wild levende vogels, of hun uitwerpselen.

 • 3 Onder passende maatregelen als bedoeld in het tweede lid wordt ten minste begrepen het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op dieren van een soort behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes), de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaii-dae) en nandoes (Rheidae).

Artikel 11. (inwerkingtreding)

[Vervallen per 04-04-2014]

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt in werking op 13 maart 2014 om 17:00 uur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 maart 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

de directeur-generaal van Agro.

Bijlage Beperkingsgebied laagpathogene aviaire influenza in bruchem

[Vervallen per 04-04-2014]

Het gebied is als volgt begrensd:

 • 1. Vanaf Kruising Hogeweg (N322) / Steenweg, Steenweg volgen in oostelijke richting tot aan veilingweg.

 • 2. Veilingweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolbandweg.

 • 3. Schoolbandweg volgen in oostelijke / noordoostelijke richting tot aan van Heemstraweg (N322).

 • 4. Heemstraweg volgen in oostelijke richting tot aan Achterdijk.

 • 5. Achterdijk volgen in zuidwestelijke richting tot Kromhoevenseweg.

 • 6. Kromhoevenseweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan splitsing Koestraat/Vliertseweg.

 • 7. Vliertseweg volgen in westelijke richting tot aan Veilingweg.

 • 8. Veilingweg volgen in zuid-/zuidoostelijke richting tot aan Hoevenseweg.

 • 9. Hoevenseweg volgen in westelijke richtin tot aan Apperdweg.

 • 10. Apperdweg volgen in Noord- / Noordwestelijke richting via doodlopende weg tot aan spoorlijn.

 • 11. Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan A2/E35.

 • 12. A2/E35 volgen in noordwestelijke richting ter hoogte van kruising Parallelweg / Hedelsekade.

 • 13. Hedelsekade volgen in westelijke richting overgaand in Zeedijk tot aan kruising Veldweg.

 • 14. Veldweg overgaand in Viaductweg volgend tot aan Broekseweg.

 • 15. Broekseweg volgen in noordoostelijkerichting tot aan Nieuwstraat.

 • 16. Nieuwstraat volgen in noord / noordwestelijke richting tot aan kruising Viaductweg.

 • 17. Viaductweg volgen in noordoostelijkerichting tot aan Leigraatseweg.

 • 18. Leigraatseweg volgen in noordwestelijkerichting tot aan Peperstraat.

 • 19. Peperstraat volgen in noordoostelijkerichting tot aan Steenweg.

 • 20. Steenweg volgen in noordelijke richting tot aan kruising Steenweg(N322) / Hogeweg.

Terug naar begin van de pagina