Jeugdwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingJw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0034925
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Personen- en familierecht | Jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezinGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019
 2. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 3. Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp
 4. Besluit Jeugdwet
 5. Besluit langdurige zorg
 6. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 7. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 8. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
 9. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning
 10. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
 11. Regeling Jeugdwet
 12. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 13. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering
 14. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet (vaststelling enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen)
 15. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 2. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.2
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 3. Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019
  Artikelen: 3, 4
 4. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 3
 7. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 8. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 9. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
  Bijlage: bijlage
 10. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 12. Besluit Jeugdwet
  Artikelen: 3.1.2, 3.1.6, 4.1.5, 7.4.1.2, 8.2.4, 1.1
 13. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 3
 14. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.4
 15. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Bezwaar & Beroep
  Artikel: 3
 16. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 17. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 18. Besluit publieke gezondheid
  Artikel: 7
 19. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 20. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 256
 21. Circulaire Norm verantwoorde werktoedeling van toepassing op de Raad en DJI
  Tekst: tekst
 22. Gemeentewet
  Bijlage: I
 23. Invoeringswet Jeugdwet
  Hoofdstuk: 2
 24. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: LIIba
 25. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 4
 26. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 5
 27. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3, 5
 28. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 29. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 30. Participatiewet
  Artikel: 3
 31. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 32. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 33. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 34. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 35. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 36. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  Tekst: tekst
 37. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 38. Regeling Jeugdwet
  Artikelen: 1, 6a.1, 6b.3
  Bijlage: 2
  Paragraaf: 6c
 39. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 40. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 5
 41. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2, 5
 42. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  Artikel: 1
 43. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 44. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 45. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 4
 46. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 47. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 48. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 49. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.7a
 50. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 51. Reïntegratieregeling
  Artikel: 1
 52. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Tekst: tekst
 53. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Bijlage: 1
 54. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 55. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 56. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 57. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 58. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 59. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 60. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 1:1
 61. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
 62. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 3
 63. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 3
 64. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 2
 65. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.2
 66. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.1, 1.3
 67. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 10.5.1, 3.3.6, 9.1.3
 68. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.1.2, 2.3.5, 4.1.1, 5.1.1, 5.2.1
 69. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
  Artikel: 26
 70. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 71. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2
 72. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikel: 28aa
 73. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 280
 74. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
  Artikel: III
 75. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1
 76. Ziektewet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina