Jeugdwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Jeugdwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 2.1:2
 2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 1, 5a, 7
 3. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 7c
 4. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 5. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.5.3
 6. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 4
 7. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34.11
 8. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikelen: 1, 5
 9. Besluit externe klachtencommissie raad voor de kinderbescherming
  Artikel: 15
 10. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 10a
 11. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 11aa, 11c, 17, 46, 47
 12. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 13. Besluit kwaliteit kinderopvang
  Artikel: 1
 14. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.4
 15. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 16. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikelen: 1:1, 2:6
 17. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.1
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 238, 241, 241a, 253q, 254, 262b, 265b, 268, 283, 302, 303, 304, 306, 328, 331
 19. Gratiewet
  Artikel: 15
 20. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015
  Artikelen: 1, 6
 21. Jeugdwet
  Artikelen: 4.1.6, 4.1.7, 4.3.1, 8.3.1, 8.3.2, 2.3, 9.4, 12.7
 22. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 23. Paspoortwet
  Artikelen: 34, 36
 24. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 25. Regeling Halt 2013
  Artikel: 19
 26. Regeling Jeugdwet
  Artikelen: 2, 4.1
 27. Regeling basisregistratie personen
  Artikel: 18
 28. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 29. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
  Artikel: 1
 30. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikelen: 4.10, 4.7
 31. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
  Bijlage: bijlage
 32. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
  Artikel: 12
 33. Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 1
 34. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 26, 31
 35. Regeling tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
  Artikel: 1:7
 36. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
  Artikelen: 5, 6
 37. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
  Artikel: 1
 38. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 39. Stimuleringsregeling E-health Thuis
  Artikelen: 1, 3b
 40. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlage: 1
 41. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
  Artikelen: 1, 3
 42. Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp
  Artikel: 1
 43. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 44. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 45. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  Artikel: 3
 46. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.8
 47. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 48. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 30
 49. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
  Artikel: 11
 50. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
  Artikel: 13
 51. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 52. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 53. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 5:1
 54. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 55. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.51a
 56. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 57. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.1.3, 3.2.7
 58. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 5.3.3
 59. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 2
 60. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 61. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 5, 11
 62. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 63. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 4b, 8
 64. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 3a, 17b
 65. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 10
 66. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1:1
 67. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 800, 809
 68. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 77aa, 77f, 77ta, 77wa, 77z, 280
 69. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:1:25, 6:3:12, 6:3:9, 487, 493
 70. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina