Jeugdwet

Geldend van 01-08-2016 t/m 27-02-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingJw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0034925
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Personen- en familierecht | Jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezinGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
 2. Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp
 3. Besluit Jeugdwet
 4. Besluit langdurige zorg
 5. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 6. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
 7. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
 8. Regeling Jeugdwet
 9. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 10. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering
 11. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet (vaststelling enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 2016

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 3
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 2016
  Artikel: 1
  Bijlage: Jeugdwet
 6. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2016
  Bijlagen: 1, 3
 7. Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet
  Artikel: 2
 8. Besluit Jeugdwet
  Artikelen: 3.1.2, 3.1.6, 4.1.5, 7.4.1.2, 8.2.4, 1.1
 9. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.1.4
 10. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Bezwaar & Beroep
  Artikel: 3
 11. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 12. Besluit publieke gezondheid
  Artikel: 7
 13. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.13
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 256
 15. Circulaire Norm verantwoorde werktoedeling van toepassing op de Raad en DJI
  Tekst: tekst
 16. Gemeentewet
  Bijlage: I
 17. Instellingsbesluit Transitiecommissie Sociaal Domein
  Artikel: 1
 18. Invoeringswet Jeugdwet
  Hoofdstuk: 2
 19. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: LIIba
 20. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 4
 21. Participatiewet
  Artikel: 3
 22. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 23. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 24. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  Tekst: tekst
 25. Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ
  Tekst: tekst
 26. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
  Artikelen: 1, 6a.1, 6b.3
 27. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 28. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 29. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 30. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 31. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering
  Bijlage: bijlage
 32. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 33. Reïntegratieregeling
  Artikel: 1
 34. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Tekst: tekst
 35. Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015–2017
  Artikelen: 1.2, 1.4
 36. Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015–2017
  Artikel: 1.2
 37. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 38. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 39. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 40. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 41. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 1:1
 42. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 3
 43. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 3
 44. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 2
 45. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.1, 1.3, 2.1
 46. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 10.1.2, 3.3.6, 9.1.3
 47. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.1.2, 2.3.5, 5.1.1, 5.2.1
 48. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 49. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2
 50. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 280
 51. Ziektewet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina