Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014

Geldend van 18-03-2014 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 28 februari 2014, kenmerk, 00.022.537 tot instelling van een externe adviesraad

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

Gelet op artikel 10 van het Bestuursreglement kansspelautoriteit;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3

De adviesraad heeft tot taak de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen die op langere termijn de werkzaamheden van de kansspelautoriteit kunnen beïnvloeden en daarbij tijdig te wijzen op omissies, tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van grote beleidsvraagstukken, en beleidsalternatieven aan te geven.

Artikel 4

In het licht van de in artikel 3 geformuleerde taakstelling beziet de adviesraad jaarlijks de begroting, het werkplan, het jaarverslag en andere van belang zijnde publicaties van de kansspelautoriteit.

Artikel 5

  • 1 De adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier onafhankelijke leden.

  • 2 De raad benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de adviesraad.

  • 3 De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd.

Artikel 6

De adviesraad komt zo vaak bijeen als de voorzitter van de adviesraad wenselijk acht, maar ten minste twee keer per jaar.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 maart 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 februari 2014

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver.

Terug naar begin van de pagina