Regeling tijdelijke sluiting en beperking luchtruim NSS 2014

[Regeling vervallen per 29-03-2014.]
Geldend van 16-03-2014 t/m 28-03-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende sluiting en beperking luchtruim tijdens NSS 2014 (Regeling tijdelijke sluiting en beperking luchtruim NSS 2014)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op de artikelen 5.5, derde lid, en 5.10, eerste lid, van de Wet luchtvaart en de artikelen 1a, derde lid, 8 en 41, derde lid, van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 29-03-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AMSL: above mean sea level;

 • AOCS NM: Air Operations Control Station Nieuw Milligen;

 • burgerluchtverkeer: alle luchtvaartactiviteiten van burgerluchtvaartuigen met inbegrip van de bijzondere luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 1a van het Luchtverkeersreglement;

 • geregeld luchtvervoer: een reeks van verkeersvluchten, uitgevoerd door of namens een luchtvaartmaatschappij, waaraan het publiek kan deelnemen en welke worden uitgevoerd ten behoeve van het verkeer tussen twee of meer plaatsen, hetzij in overeenstemming met een gepubliceerde dienstregeling, hetzij met een zodanige regelmaat of frequentie dat zij een duidelijk herkenbare systematische reeks vormen;

 • NM: nautische mijlen;

 • NSS: Nuclear Security Summit 2014;

 • politievlucht: vlucht uitgevoerd door de politie of de krijgsmacht met een vliegtuig of helikopter in het kader van de politietaak, bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012;

 • zakelijke luchtvaart: die sector van de algemene luchtvaart die betrekking heeft op de exploitatie of het gebruik van vliegtuigen of helikopters door ondernemingen voor het vervoer van passagiers of goederen als onderdeel van hun bedrijfsvoering, maar waarin de vluchten over het algemeen niet toegankelijk zijn voor het publiek en de piloten minimaal een geldig bewijs van bevoegdheid hebben als beroepsvlieger.

Artikel 2. NSS Coepelduynen

[Vervallen per 29-03-2014]

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in het gebied NSS Coepelduynen dat wordt gevormd door een cirkel met een straal van 10.186 km (5,5 NM) om het punt met de coördinaten 52°13’12.81”NB en 004°24’42.67”OL vanaf de grond tot 1.500 voet boven gemiddeld zeeniveau (1.500 ft AMSL), zoals weergegeven op de kaart die is opgenomen als bijlage bij deze regeling, van zaterdag 22 maart 2014 00:01 uur tot en met dinsdag 25 maart 2014 23:59 uur plaatselijke tijd.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

  • a. politievluchten;

  • b. vluchten uitgevoerd door helikopters die worden ingezet voor spoedeisende medische hulpverlening (HEMS);

  • c. vluchten met luchtvaartuigen die worden ingezet voor orgaanvervoer;

  • d. vluchten uitgevoerd door luchtvaartuigen die worden ingezet voor zoek- en reddingsacties (SAR),

  met dien verstande dat aan de luchtvaartuigen die de vluchten, bedoeld onder b, c en d, uitvoeren voorafgaand toestemming (PPR) is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 3 NSS Coepelduynen wordt onder de volgende regels aangewezen als bijzonder luchtverkeersgebied:

  • a. NSS Coepelduynen wordt geclassificeerd als luchtverkeersdienstverleningsklasse D;

  • b. op VFR-verkeer zijn de minimum zichtweersomstandigheden van luchtverkeersdienstverleningsklasse G van toepassing;

  • c. luchtverkeersdiensten worden verleend door AOCS NM.

Artikel 3. NSS Den Haag 50

[Vervallen per 29-03-2014]

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in het gebied NSS Den Haag 50 dat wordt gevormd door een cirkel met een straal van 92.6 km (50 NM) om het punt met de coördinaten 52°05'54.17''NB en 004°18'48.63''OL, voor zover dit gebied valt binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam, van de grond tot vliegniveau 195 (FL195), zoals weergegeven op de kaart die is opgenomen als bijlage bij deze regeling, van maandag 24 maart 2014 00:01 uur tot en met dinsdag 25 maart 2014 23:59 uur plaatselijke tijd.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

  • a. politievluchten;

  • b. luchtverkeer belast met kustwachttaken voor maritieme handhaving van NSS;

  • c. vluchten uitgevoerd door helikopters die worden ingezet voor spoedeisende medische hulpverlening (HEMS);

  • d. vluchten met luchtvaartuigen die worden ingezet voor orgaanvervoer;

  • e. vluchten uitgevoerd door luchtvaartuigen die worden ingezet voor zoek- en reddingsacties (SAR);

  • f. geregeld luchtvervoer, niet zijnde zakelijke luchtvaart;

  • g. regeringsvluchten, zijnde vluchten in naam, opdracht of op uitnodiging van het staatshoofd voor NSS;

  • h. vluchten met helikopters van en naar mijnbouwinstallaties op de Noordzee, uitsluitend via gepubliceerde helicopter main routes (HMR), binnen helicopter traffic zones (HTZ) en helicopter protection zones (HPZ) en tussen aaneengesloten HPZ/HTZ’s onderling;

  • i. loodsvluchten van en naar IJmuiden Heliport EHYM (YPAD), Maasvlakte Heliport Pistoolhaven (EHTP) naar Maas Center Boei (MCB), Rotterdam Rendez-Vouz (RRV), IJmuiden Rendez-Vouz (YRV) en IJmuiden Uiterton (YUIT),

  met dien verstande dat voor de vluchten, bedoeld onder c tot en met i, voorafgaand toestemming (PPR) is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 3 NSS Den Haag 50 wordt aangewezen als bijzonder luchtverkeersgebied met dien verstande dat voor alle vluchten als bedoeld in het tweede lid een vliegplan wordt ingediend en dat gedurende alle in het tweede lid bedoelde vluchten tweezijdig radiocontact wordt onderhouden met de betrokken luchtverkeersleidingsdienst.

Artikel 4. NSS Eindhoven

[Vervallen per 29-03-2014]

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in het gebied NSS Eindhoven, dat wordt gevormd door het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied Eindhoven (CTR) en de Eindhoven naderingsluchtverkeersleidingsgebieden (TMA’s) 1 tot en met 4, voor zover deze liggen buiten het gebied NSS Den Haag 50, zoals weergegeven op de kaart die is opgenomen als bijlage bij deze regeling, van maandag 24 maart 2014 00:01 uur tot en met dinsdag 25 maart 2014 23:59 uur plaatselijke tijd.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

  • a. politievluchten;

  • b. vluchten uitgevoerd door helikopters die worden ingezet voor spoedeisende medische hulpverlening (HEMS);

  • c. vluchten met luchtvaartuigen die worden ingezet voor orgaanvervoer;

  • d. vluchten uitgevoerd door luchtvaartuigen die worden ingezet voor zoek- en reddingsacties (SAR);

  • e. geregeld luchtvervoer, niet zijnde zakelijke luchtvaart;

  • f. regeringsvluchten zijnde vluchten in naam of opdracht of op uitnodiging van het staatshoofd voor NSS,

  met dien verstande dat voor de vluchten, bedoeld onder b tot en met f, voorafgaand toestemming (PPR) is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 5. NSS Den Haag 9

[Vervallen per 29-03-2014]

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in het gebied NSS Den Haag 9 dat wordt gevormd door een cirkel met een straal van 16.668 km (9 NM) om het punt met de coördinaten 52°05'29.02''NB en 004°17'23.40''OL, vanaf de grond tot vliegniveau 195 (FL195), zoals weergegeven op de kaart die is opgenomen als bijlage bij deze regeling, op maandag 24 maart 2014 van 12:00 uur plaatselijke tijd tot dinsdag 25 maart 2014 23:59 uur plaatselijke tijd.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

  • a. politievluchten;

  • b. vluchten utgevoerd door helikopters die worden ingezet voor spoedeisende medische hulpverlening (HEMS);

  • c. vluchten met luchtvaartuigen die worden ingezet voor orgaanvervoer;

  • d. vluchten uitgevoerd door luchtvaartuigen die worden ingezet voor zoek- en reddingsacties (SAR);

  • e. geregeld luchtvervoer komende vanaf een luchthaven gelegen in de Benelux, Frankrijk of Spanje exclusief de Canarische Eilanden, via de standaard gepubliceerde aankomstroute van het punt RIVER naar het baken SPL naar Schiphol Amsterdam Airport (EHAM), tussen vliegniveau 070 (FL070) en vliegniveau 100 (FL100), conform de bestaande procedures zoals vastgelegd in de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties en een maximum van gemiddeld vijf vluchten per uur,

  met dien verstande dat voor de vluchten, bedoeld onder b tot en met e, voorafgaand toestemming (PPR) is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 3 NSS Den Haag 9 wordt met de volgende regels aangewezen als bijzonder luchtverkeersgebied:

  • a. NSS Den Haag 9 wordt vanaf de grond tot vluchtniveau 065 (FL065) geclassificeerd als luchtverkeersdienstverleningsklasse D, met dien verstande dat op VFR-verkeer de minimum zichtweersomstandigheden van luchtverkeersdienstverleningsklasse G van toepassing zijn;

  • b. NSS Den Haag 9 wordt vanaf vluchtniveau 065 (FL065) tot vluchtniveau 195 (FL195) geclassificeerd als luchtverkeersdienstverleningsklasse A;

  • c. luchtverkeersdiensten worden verleend door AOCS NM.

Artikel 6. NSS Valkenburg

[Vervallen per 29-03-2014]

 • 1 Burgerluchtverkeer is verboden in het gebied NSS Valkenburg, gelijk aan de dimensies van de ATZ Valkenburg zoals opgenomen in de Regeling Luchtverkeersdienstverlening, van maandag 17 maart 00:01 uur tot vrijdag 28 maart 2014 23:59 uur plaatselijke tijd.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op:

  • a. politievluchten;

  • b. vluchten uitgevoerd door helikopters die worden ingezet voor spoedeisende medische hulpverlening (HEMS);

  • c. vluchten met luchtvaartuigen die worden ingezet voor orgaanvervoer;

  • d. vluchten uitgevoerd door luchtvaartuigen die worden ingezet voor zoek- en reddingsacties (SAR),

  met dien verstande dat voor de vluchten, bedoeld onder b, c en d, voorafgaand toestemming (PPR) is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 3 NSS Valkenburg wordt met de volgende regels aangewezen als bijzonder luchtverkeersgebied:

  • a. NSS Valkenburg wordt geclassificeerd als luchtverkeersdienstverleningsklasse D;

  • b. het bepaalde bij of krachtens artikel 43 van het Luchtverkeersreglement is onverkort van toepassing op al het VFR-verkeer;

  • c. luchtverkeersdiensten worden verleend door de militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.

Artikel 7. Toestaan VFR in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A

[Vervallen per 29-03-2014]

Politievluchten die VFR worden uitgevoerd binnen de gebieden NSS Den Haag 50 en NSS Den Haag 9, bedoeld in deze regeling, zijn toegestaan in luchtverkeersdienstverleningsgebieden met klasse A mits

 • a. voor de desbetreffende vlucht een klaring is verkregen van de betrokken luchtverkeersleidingsdienst; en

 • b. het vliegzicht ten minste 3 kilometer bedraagt.

Artikel 8. Afwijken transponderplicht

[Vervallen per 29-03-2014]

Politievluchten die worden uitgevoerd binnen de gebieden NSS Coepelduynen, NSS Den Haag 50, NSS Eindhoven, NSS Den Haag 9 en NSS Valkenburg, bedoeld in deze regeling, mogen de SSR-transponder met mode S/ELS uitschakelen dan wel niet inschakelen indien:

 • a. de betrokken luchtverkeersleidingsdienst vooraf instemming heeft verleend; en

 • b. een SSR-transponder met mode 3A en C of mode A en C wordt ingeschakeld.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2014 en vervalt met ingang van 29 maart 2014.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 29-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke sluiting en beperking luchtruim NSS 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en van de inhoud van deze regeling zal mededeling worden gedaan in de luchtvaartpublicaties.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage

[Vervallen per 29-03-2014]

Kaart behorend bij de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, artikel 4, eerste lid, en 5, eerste lid.

Bijlage 253372.png

Note 1: is komen te vervallen.

Note 2: gebied dat valt binnen de cirkel van NSS Den Haag 50, maar hiervan geen onderdeel uitmaakt omdat het buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam valt.

Note 3: gebied, bedoeld in artikel 4, eerste lid, dat onderdeel vormt van het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied Eindhoven (CTR) of de Eindhoven naderingsluchtverkeersleidingsgebieden (TMA’s) 1 tot en met 4, en onderdeel uitmaakt van NSS Den Haag 50.

Terug naar begin van de pagina