Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014

Geldend van 15-03-2014 t/m heden

Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 maart 2014, nr 476900 houdende verlening van mandaat en het geven van volmacht en machtiging ten aanzien van de beheersaangelegenheden van het College voor de rechten van de mens (Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. College: College voor de rechten van de mens als bedoeld in artikel 1 van de Wet College voor de rechten van de mens;

  • b. beheersaangelegenheid: taak die in het kader van het beheer wordt verricht binnen het bureau als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wet College voor de rechten van de mens;

  • c. mandaat: bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie besluiten te nemen;

  • d. volmacht: bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • e. machtiging: bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

  • 1 Aan de voorzitter van het College wordt mandaat verleend ten aanzien van de beheersaangelegenheden van het College.

  • 2 De voorzitter van het College wordt toegestaan ten aanzien van de in het eerste lid genoemde beheersaangelegenheden mandaat door te geven aan de directeur van het bureau van het College, die op zijn beurt wordt toegestaan het ondermandaat door te geven voor specifiek omschreven taken aan de hoofden die binnen het bureau belast zijn met beheerstaken.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde functionarissen handelen bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden binnen de door de directeur Rechtsbestel van het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde financiële kaders voor het beheer van het College.

Artikel 4

Voor de toepassing van deze regeling en de op grond daarvan verleende en doorgegeven mandaten worden met mandaat en ondermandaat gelijk gesteld volmacht en machtiging.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 maart 2014

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

Terug naar begin van de pagina