Besluit houdende toestemming betalingsdienstgebruikers om tot en met 31 januari 2016 [...] aan te bieden voor binnenlandse betalingstransacties

Geldend van 15-03-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 5 maart 2014 FM 2014/415 M, directie Financiële Markten, houdende de toestemming voor betalingsdienstgebruikers om tot en met 31 januari 2016 omzettingsdiensten aan te bieden voor binnenlandse betalingstransacties

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 16, eerste lid, Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009, Pb EU L 94 van 30.3.2012;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het is betalingsdienstaanbieders toegestaan om tot en met 31 januari 2016 aan betalingsdienstgebruikers omzettingsdiensten aan te bieden voor binnenlandse betalingstransacties, zodat betalingsdienstgebruikers die consument zijn het Nederlandse BBAN kunnen blijven gebruiken.

  • 2 Voor de toepassing van dit besluit wordt onder ‘betaaldienstaanbieder’, ‘betalingdienstgebruiker’, ‘BBAN’, ‘binnenlandse betalingstransactie’ en ‘consument’ verstaan hetgeen daaronder in de Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009, Pb EU L 94 van 30.3.2012, wordt verstaan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 februari 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem.

Terug naar begin van de pagina