Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 14-03-2014 t/m 31-07-2014

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 van het Bestuursreglement Kansspelautoriteit door de raad van bestuur en de directeur van de Kansspelautoriteit (Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-08-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de kansspelen;

 • b. Kansspelautoriteit: Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de wet;

 • c. raad: raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • d. minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • e. voorzitter: degene die als voorzitter van de raad is benoemd door de minister;

 • f. bestuurslid: degene die als lid van de raad van bestuur is benoemd door de minister;

 • g. directeur: degene die is belast met de dagelijkse leiding van de Kansspelautoriteit;

 • h. afdelingshoofd: functionaris belast met de leiding van een dienstonderdeel als bedoeld in artikel 2;

 • i. medewerkers: personeel in dienst van de Kansspelautoriteit of daar als gedetacheerde werkzaam.

Artikel 2. Organisatie

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De Kansspelautoriteit bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. afdeling Vergunningen;

  • b. afdeling Toezicht;

  • c. afdeling Juridische zaken en Communicatie;

  • d. afdeling Bedrijfsvoering.

 • 2 De afdeling Vergunningen is belast met het verlenen van vergunningen voor incidentele kansspelen, (semi-) permanente kansspelen en speelautomaten. Daarbij biedt ze technische ondersteuning en geeft advies aan keuringsinstellingen en de speelautomatenbranche ten behoeve van een eenduidige keuringspraktijk en modern toezicht. De afdeling behandelt daarnaast klachten over vergunninghouders.

 • 3 De afdeling Toezicht draagt zorg voor het algemene opsporingsbeleid, de informatievergaring en voor het opsporen en bestrijden van illegale kansspelen. Daarnaast houdt deze afdeling toezicht op de verstrekte vergunningen alsmede toezicht op promotionele kansspelen.

 • 4 De afdeling Juridische zaken en Communicatie draagt zorg voor het opleggen van sancties, het behandelen van klachten over de Kansspelautoriteit, bezwaar en beroep, het behandelen van Wob-verzoeken, het inhoudelijk bijdragen aan en toetsen van voorgenomen wetgeving, algemene juridische advisering, het coördineren van de verslavingspreventie en van internationale contacten en de interne en externe communicatie.

 • 5 De afdeling Bedrijfsvoering levert bedrijfsmatige ondersteuning ten behoeve van de primaire processen van de Kansspelautoriteit. Daarbij gaat het zowel om de reguliere bedrijfsvoeringsprocessen als om het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan het bestuur en de directie van de Kansspelautoriteit met betrekking tot de bedrijfsvoering. De afdeling draagt tevens zorg voor de planning- en controlcyclus.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De directeur is ambtelijk verantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2 De afdelingshoofden van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen kunnen elkaar vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4. Mandaat en ondermandaat

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De raad verleent met betrekking tot de volgende bevoegdheden mandaat aan de voorzitter:

  • a. opleggen, wijzigen of intrekken van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang;

  • b. beslissen op verzoek om toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 5:31a van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c. ondertekenen van door de raad genomen besluiten.

 • 3 De directeur verleent met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in het tweede lid, onder a tot en met g, i, k, voor zover het de overige medewerkers van de dienstonderdelen betreft, m en n, ondermandaat aan de hoofden van de dienstonderdelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 5. Volmacht

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De voorzitter van de Raad van Bestuur is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 200.000,– inclusief btw.

 • 2 De directeur is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 100.000,– inclusief btw.

 • 3 Het hoofd bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken tot een waarde van € 50.000,– inclusief btw.

 • 4 De directeur en de hoofden van de dienstonderdelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn gevolmachtigd tot het afgeven van een prestatieverklaring ten aanzien van een geleverde dienst.

Artikel 6. Machtiging

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De directeur is gemachtigd tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 7. Vertegenwoordiging in rechte

[Vervallen per 01-08-2014]

De directeur en het hoofd en de juristen van de afdeling Juridische zaken en Communicatie zijn bevoegd de raad te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.

Artikel 8. Hoorzittingen

[Vervallen per 01-08-2014]

Het horen van belanghebbenden in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift geschiedt onder leiding van een jurist van de afdeling Juridische zaken en Communicatie of een daartoe benoemde externe voorzitter, tenzij daarvoor een adviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht is ingesteld.

Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2014]

De functionaris aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend, heeft een informatieplicht jegens degene die het mandaat, volmacht of machtiging heeft gegeven.

Artikel 10. Ondertekening

[Vervallen per 01-08-2014]

Een door of namens de raad ondertekend document vermeldt aan het slot de afsluiting volgens het model dat is opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 11. Geschillen

[Vervallen per 01-08-2014]

Bij een geschil over de uitleg van dit besluit beslist de voorzitter.

Artikel 12. Intrekking mandaatbesluit en mandaatregister

[Vervallen per 01-08-2014]

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging kansspel-autoriteit 2012 (Staatscourant 2012, nr. 7819) en het Mandaatregister Kansspelautoriteit 2012 (Staatscourant 2012, nr. 15082) worden ingetrokken.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 februari 2014

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2014]

Model ondertekening als bedoeld in artikel 10

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1. Besluiten van de raad worden, voor zover zij niet zijn gemandateerd aan de voorzitter of de directeur, ondertekend door de voorzitter en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam]

 • 2. Besluiten van de raad die aan de voorzitter zijn gemandateerd worden door de voorzitter namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 3. Besluiten van de raad die aan de directeur zijn gemandateerd worden door de directeur namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van de directeur,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 4. Besluiten van de raad die aan de directeur zijn gemandateerd en door hem aan een functionaris zijn ondergemandateerd worden door de functionaris namens de raad ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

  de directeur,

  namens deze,

  [handtekening van de functionaris,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 5. Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam]

  • b. bij volmacht aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • c. bij volmacht aan directeur:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de directeur,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • d. bij doorverlenen volmacht directeur aan functionaris:

   De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit

   de directeur,

   voor deze,

   [handtekening van de functionaris,

   diens naam,

   functieaanduiding]

Terug naar begin van de pagina