Besluit hernieuwde vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-03-2020.]
[Regeling vervallen per 22-12-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 13-03-2014 t/m 25-10-2017

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2014, 2014-0000034515, tot hernieuwde vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2017]

Staatssecretaris mevrouw drs. J. Klijnsma is, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende de Participatiewet/quotum (WWB/WSW/Wajong), de bijstand inclusief koopkrachttegemoetkoming, het pensioenstelsel, armoede en schuldhulpverlening, de ANW, ESF, de AOW, re-integratie, de aansturing van en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SVB, het overleg met de VNG, de participatie van ouderen, het ontwikkelen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten, de handhaving en fraudebestrijding voor zover het de portefeuille betreft, gelijke behandeling op grond van leeftijd, geslacht en etnische afkomst, alsmede internationale aangelegenheden voor zover het de portefeuille betreft.

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2017]

Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2012, nr. 20120000042113, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 24385) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Terug naar begin van de pagina