Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

[Regeling vervalt per 13-03-2019.]
Geldend van 13-03-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van ondersteuning zelfstandig vertrek (Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek)

Artikel 1

De Minister kan op aanvraag een subsidie verstrekken ten behoeve van activiteiten in het kader van ondersteuning van zelfstandig vertrek van vertrekplichtige vreemdelingen uit Nederland.

Artikel 2

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt bij de Minister ingediend vóór 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt verzocht.

 • 2 Op deze aanvragen wordt beslist op volgorde van binnenkomst. Indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.

 • 3 Voor de in artikel 1 genoemde activiteit geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van EUR 1.000.000,00.

 • 4 De aanvraag wordt ingediend door middel van een elektronisch beschikbaar gesteld formulier.

 • 5 Bij de aanvraag worden de goedgekeurde jaarstukken over het laatst aanwezige, afgesloten boekjaar gevoegd.

 • 6 De Minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van een aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt aan vanuit Nederland opererende niet-gouvernementele organisaties die in staat zijn tot adequaat financieel beheer en door ervaringsdeskundigheid een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de activiteiten kunnen waarborgen.

Artikel 4

Bij de beoordeling van aanvragen zijn de volgende criteria van toepassing.

 • 1. Een aanvraag bedraagt ten minste EUR 25.000,00 en ten hoogste EUR 300.000,00 per tijdvak van 12 maanden. De looptijd van een activiteit bedraagt ten hoogste 24 maanden.

 • 2. De aanvraag moet inhoudelijk of financieel worden ondersteund door ten minste één gemeente.

 • 3. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten die:

  • a. erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland;

  • b. erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen voor te bereiden op zelfstandig vertrek uit Nederland;

  • c. erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen perspectief te bieden op herintegratie in het land van herkomst of bestemming na vertrek.

 • 4. Bovengenoemde activiteiten mogen voor maximaal EUR 1.500,00 per persoon rechtstreeks ten goede komen aan de vreemdeling. Ten hoogste de helft van dit bedrag mag in het land van herkomst of bestemming besteed worden. De geboden ondersteuning is in natura; er kan geen sprake zijn van financiële ondersteuning.

 • 5. Het voorstel voor de activiteit, inclusief de daarbij behorende begroting, is gericht op een kosteneffectieve uitvoering van de activiteit.

 • 6. Het voorstel voor de activiteit ziet op de ondersteuning van het zelfstandig vertrek van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland, met uitzondering van:

  • a. vreemdelingen die een zwaar inreisverbod van meer dan vijf jaar opgelegd hebben gekregen dan wel veroordeeld zijn voor zedenmisdrijven of mensenhandel/mensensmokkel;

  • b. vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een land opgenomen in het overzicht van landen wier onderdanen niet in aanmerking komen voor vertrek op basis van het REAN-programma;

  • c. vreemdelingen die deelnemen of hebben deelgenomen aan een project voor ondersteuning in natura bij terugkeer.

 • 7. Het voorstel voor de activiteit bevat uitgewerkte afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Deze afspraken zien in ieder geval op:

  • a. de aanmelding van elke deelnemer aan de activiteit;

  • b. informatie over de voortgang van de individuele ondersteuning;

  • c. de melding van vertrek dan wel tussentijdse beëindiging van de ondersteuning.

Artikel 5

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 maart 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Terug naar begin van de pagina