Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)

Geldend van 13-03-2014 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 maart 2014, nr. MinBuZa 2014.94582, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering van de Geodata for Agriculture and Water Facility 2013–2014 (Mandaatbesluit G4AW)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1.van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de directeur van het Netherlands Space Office wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 juli 2013, nr. MinBuZa-2013.218333, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geodata for Agriculture and Water Facility 2013–2014)1 alsmede met het oog op de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de toepassing van dat besluit.

  • 2 Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen besluiten, bedoeld in het eerste lid, die door de directeur van het Netherlands Space Office of door onder hem ressorterende functionarissen namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn genomen of behandeld. Voorts wordt aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mandaat en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beroepsprocedures te voeren over de vorenbedoelde besluiten.

Artikel 2

  • 1 De directeur van het Netherlands Space Office kan van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, tweede lid, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 augustus 2013, nr. MinBuza 2013.239463, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van het Netherlands Space Office inzake uitvoering van de Geodata for Agriculture and Water Facility 2013–2014 (Mandaatbesluit G4AW) wordt ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze:

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R.V.M. Jones-Bos

  1. Stcrt. 2013, nr. 22108

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina