Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, jaren 2013 en 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 06-03-2016.]
Geldend van 06-03-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/40984, houdende vaststelling van de hoeveelheid CO-emissies voor het kalenderjaar 2013 en voor het kalenderjaar 2014 voor het systeem van verevening van kosten voor de glastuinbouw

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 15.51, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

De hoeveelheid CO2-emissies, bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de Wet milieubeheer, wordt:

  • a. voor het kalenderjaar 2013 vastgesteld op 4,7 Megaton teeltgerelateerde CO2-emissies;

  • b. voor het kalenderjaar 2014 vastgesteld op 4,6 Megaton teeltgerelateerde CO2-emissies.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina