Mandaatregeling CJIB 2014

Geldend van 28-02-2014 t/m heden

Regeling van de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2014, houdende verlening van onder mandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling CJIB 2014)

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, van de Mandaatregeling DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau verleende onder mandaat wordt onder mandaat verleend aan:

  • a. de plaatsvervangend algemeen directeur en de directeuren van het Centraal Justitieel Incassobureau;

  • b. de strategisch managers en strategisch programmamanagers;

  • c. de operationeel managers.

Artikel 2

Als bevoegd gezag bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de algemeen directeur blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

  • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

  • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

De directeuren treden op als plaatsvervanger van de algemeen directeur en plaatsvervangend algemeen directeur bij hun afwezigheid.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het CJIB ter inzage.

De algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

S.T. Sibma

Terug naar begin van de pagina