Besluit vaststelling Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945

Geldend van 07-03-2014 t/m heden

Besluit vaststelling van de Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Gehoord de deskundige als bedoeld in art. 3, eerste lid, onder d, van het Archiefbesluit 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van het ministerie van defensie vanaf 1945’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Met de vaststelling van deze selectielijst worden de volgende selectielijsten voor de zorgdrager Minister van Defensie ingetrokken:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse.

De

Minister

van Defensie,
namens deze:

De secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie,

E.S.M. Akerboom.

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina