Besluit instelling monitoringscommissie VWNW VWS

Geldend van 01-03-2014 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2014, 194065-116731-OBP, houdende instelling van de monitoringscommissie Van Werk Naar Werk VWS

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Er is een monitoringscommissie Van Werk Naar Werk VWS, hierna te noemen monitoringscommissie VWNW VWS.

Artikel 2

In het Van Werk Naar Werk beleid (VWNW) is opgenomen dat de monitoring van dit beleid departementaal plaatsvindt en wordt uitgevoerd door een paritair samengestelde commissie (met leden namens het bevoegd gezag en leden namens de centrales van overheidspersoneel).

De monitoringscommissie VWNW VWS heeft tot taak het volgende te monitoren:

 • het aantal VWNW-kandidaten en hun periode van VWNW-begeleiding;

 • de plaatsing (waar, hoe snel) van VWNW-kandidaten in een nieuwe functie;

 • de mate waarin VWNW-kandidaten kiezen voor verzilvering van hun algemene voorzieningen;

 • de inzet van specifieke voorzieningen.

Tevens worden bij deze commissie gemelde knelpunten gemonitord.

De departementale commissies rapporteren twee maal per jaar aan het Sectoroverleg Rijk en desgewenst tussentijds.

Artikel 3

 • 1 De monitoringscommissie VWNW VWS bestaat uit:

  Op voordracht van werkgeverszijde:

  • a. de directeur OBP, voorzitter tevens lid;

  • b. roulerend Hoofd HRM, plv. voorzitter tevens lid;

  Op voordracht van werknemerszijde:

  • c. M.C. Bleijerveld Abvakabo, lid

  • d. drs. L.P. Schueler CNV, plv. lid

 • 2 De benoeming van de leden geschiedt voor de duur van de overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: Van Werk Naar Werk beleid.

Artikel 4

 • 1 De leden van de monitoringscommissie VWNW VWS worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Secretaris-Generaal. De Secretaris-Generaal kan tevens plaatsvervangende leden benoemen, schorsen en ontslaan.

 • 2 De Secretaris-Generaal voegt aan de monitoringscommissie VWNW VWS een ambtelijk secretaris toe. De secretaris is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de monitoringscommissie VWNV VWS. De secretaris is een mobiliteitsadviseur van de directie OBP.

Artikel 5

De monitoringscommissie VWNW VWS stelt naar behoefte een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement wordt aan de Secretaris-Generaal gezonden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

de secretaris-generaal,

L.A.M. van Halder

Terug naar begin van de pagina