Besluit aanwijzing hulpverleningsdiensten RIVM

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 28-02-2014 t/m 31-03-2015

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 februari 2014, kenmerk 197652-117228-PG, houdende aanwijzing van de hulpverleningsdiensten van het RIVM op grond van de Regeling optische en geluidssignalen 2009

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, onder d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2015]

Als hulpverleningsdiensten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden de volgende diensten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangewezen:

  • a. de milieu ongevallen dienst

  • b. de radiologische dienst straling

  • c. de bedrijfsbrandweer

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hulpverleningsdiensten RIVM.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina