Wijzigingsregeling Ontslagbesluit (regels AOW-gerechtigden in geval van bedrijfseconomisch ontslag)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2014, 2014-0000020505 tot wijziging van het Ontslagbesluit inzake regels voor AOW-gerechtigden in geval van bedrijfseconomisch ontslag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2015]

Een voor de inwerkingtreding van deze regeling ingediend verzoek tot opzegging van de arbeidsverhouding wegens bedrijfseconomische redenen wordt op de voet van de artikelen 4:2 en 4:4 van het Ontslagbesluit, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling, afgehandeld.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 april 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Terug naar begin van de pagina