Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2013

[Regeling vervallen per 30-01-2015.]
Geldend van 25-02-2014 t/m 29-01-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 februari 2014, nr. 14020946, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2013

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76);

Gelet op verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120);

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 2, eerste lid, van de Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Verordening (EG) nr. 1290/2005: Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PbEU L 209);

 • Europees Landbouwgarantiefonds: Europees Landbouwgarantiefonds als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EG) nr. 1290/2005;

 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 1290/2005.

Artikel 2

[Vervallen per 30-01-2015]

Over de periode 16 oktober 2012 tot en met 15 oktober 2013 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid de volgende gegevens openbaar gemaakt:

 • a. volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde is ingeschreven;

 • b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

 • c. betaaldatum;

 • d. betaalorgaan;

 • e. over de subsidies:

  • 1°. op grond van het Europees Landbouwgarantiefonds, het bedrag aan rechtstreekse betalingen en het bedrag aan andere betalingen;

  • 2°. op grond van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het totale bedrag aan overheidsfinanciering inclusief de nationale bijdrage;

  • 3°. de som van de bedragen, bedoeld in subonderdeel 1° en 2°.

Artikel 3

[Vervallen per 30-01-2015]

Over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 worden over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid de volgende gegevens openbaar gemaakt:

 • a. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;

 • b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;

 • c. betaaldatum;

 • d. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;

 • e. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;

 • f. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.

Artikel 4

[Vervallen per 30-01-2015]

Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 30 januari 2013, nr. 12377790, houdende openbaarmaking van de subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2012 (Stcrt. 2013, 2879) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 30-01-2015]

De gegevens, bedoeld in de artikelen 2 en 3, worden openbaar gemaakt in de maand april 2014.

Artikel 6

[Vervallen per 30-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 februari 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina