Wijzigingsregeling Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies [...] aanvullende bekostiging reboundvoorzieningen 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 26-02-2016.]
[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 26-02-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 februari 2014, nr. VO/592954, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014 en de subsidie voor RVC’s voor 2014, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget en artikel 5 van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2016]

De Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen wordt als volgt gewijzigd:

De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening voor de periode 1-1-2014 tot 1-8-2014 is € 47,–

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina