Tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 25-02-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2014, kenmerk 177903-111961-PG, houdende regels voor het verstrekken van een bijzondere uitkering aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de publieke gezondheidszorg (Tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 68g van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ten behoeve van de uitvoering van de taken op het terrein van de publieke gezondheidszorg, bedoeld in de Wet publieke gezondheid, is voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de periode 2014 tot 2020 een meerjarige bijzondere uitkering vastgesteld volgens de volgende verdeling per afzonderlijk jaar: Bonaire $ 292.708, St. Eustatius $ 438.822 en Saba $ 233.994.

  • 2 De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks in twee termijnen, respectievelijk in januari en in juli van het betreffende jaar, betaald.

Artikel 2

De openbare lichamen vermelden via de jaarrekening, bedoeld in artikel 31 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in het overzicht verantwoordingsinformatie bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 21, derde lid, onder c, van het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES, welk bedrag is besteed aan de uitvoering van de taken op het terrein van de publieke gezondheidszorg, bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Artikel 3

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de gelden, bedoeld in artikel 1, over de periode 2014 tot 2020, terugvorderen voor zover deze gelden niet zijn besteed aan de uitvoering van de taken op het terrein van publieke gezondheid, bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Artikel 4

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de uitkeringen die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina