Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft

Geldend van 22-02-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Nederlandsche Bank N.V. van 11 februari 2014, houdende maximering van de ratio van deposito’s en de uitzettingen in staten die geen lidstaat zijn (Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op de artikelen 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, 3:18a, en 3:111a van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op artikel 23, eerste en tweede lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Gelet op de Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen en de Beleidsregel liquiditeit Wft 2011;

Na overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken en de Foreign Banker’s Association;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 3

De verhouding tussen de door een bank als bedoeld in artikel 2 aangetrokken gegarandeerde deposito’s en de uitzettingen in staten die geen lidstaat zijn dient binnen een prudente aanvaardbare verhouding te blijven. In de regel zal sprake zijn van een prudente aanvaarbare verhouding als het product van enerzijds het aandeel van de gegarandeerde deposito’s in het balanstotaal en anderzijds het aandeel van uitzettingen in staten die geen lidstaat zijn in het balanstotaal, niet hoger is dan 0,25. De vorige volzin ziet er, uitgedrukt in een formule, als volgt uit, waarbij a staat voor de uitzettingen in staten die geen lidstaat zijn, b staat voor het balanstotaal en c staat voor (het bedrag aan) de gegarandeerde deposito’s.

Bijlage 253229.png

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amterdam, 11 februari 2014

De Nederlandsche Bank N.V.,

J. Sijbrand,

directeur

Terug naar begin van de pagina