Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014

Geldend van 19-02-2014 t/m heden

Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 8, tweede lid, onder b van de Kadasterwet;

Besluit:

Artikel 2. Geautomatiseerde bijhouding

  • 1 Geautomatiseerde bijhouding is mogelijk indien het stuk is opgemaakt door middel van één van de kadasterstylesheets die ter inzage liggen ten kantore van de Dienst of bekend gemaakt zijn op de site van de Dienst.

  • 3 In afwijking van het eerste lid staat geautomatiseerde bijhouding niet open voor een akte van overdracht betreffende een object of objecten met een koopsom van meer dan vijf miljoen euro of een hypotheekakte met een hoofdsom van meer dan vijf miljoen euro.

Artikel 4. Slotbepalingen

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2014.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geautomatiseerde bijhouding 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 12 februari 2014

Raad van Bestuur,

Th.A.J. Burmanje

Terug naar begin van de pagina