Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014

Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2014, 2014-0000020730, tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 19, zesde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

Besluit:

Artikel 1

Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’ die als bijlage bij deze beleidsregels is gevoegd.

Artikel 1a

Het boetenormbedrag voor overtreding van artikel 7a, eerste lid of tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt met 50% verhoogd, indien zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

 • a. in de vijf jaar voorafgaand aan de overtreding is eerder een overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs geconstateerd ten aanzien van de onderneming of de inlener;

 • b. de overtreding is begaan door een rechtspersoon, of daarmee gelijkgestelde, waarvan een wettelijk vertegenwoordiger eerder wettelijk vertegenwoordiger was van een andere rechtspersoon, of daarmee gelijkgestelde, ten aanzien waarvan een overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is geconstateerd, en waarvan de bedrijfsactiviteiten of de locatie waar of van waaruit de werkzaamheden worden verricht dezelfde zijn gebleven.

Artikel 2

Indien sprake is van een overtreding van artikel 7a, eerste of tweede lid, of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door een rechtspersoon kan tevens een bestuurlijke boete worden opgelegd aan hen die tot het arbeidskrachten ter beschikking stellen of inlenen opdracht hebben gegeven, als mede aan hen die feitelijk leiding hieraan hebben gegeven.

Artikel 3

Voor de overtreder als natuurlijk persoon wordt bij een overtreding van artikel 7a, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete gehanteerd: 0,5 maal het boetenormbedrag.

Artikel 4

 • 1 Een onderneming die in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder één van de volgende SBI codes:

  78201 Uitzendbureaus,

  78202 Uitleenbureaus,

  78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) of

  7830 Payrolling (personeelsbeheer),

  wordt geacht als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent geregistreerd te staan.

 • 2 Een onderneming die in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder een andere SBI code dan genoemd in het eerste lid en waarvan na 1 juli 2012 in het Handelsregister op de door de Kamer van Koophandel voorgeschreven wijze is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent, wordt geacht als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent geregistreerd te staan.

 • 3 Indien een onderneming in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder een andere SBI code dan genoemd in het eerste lid, en waarvan niet op de wijze, bedoeld in het tweede lid, is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent en dit wel doet, wordt de bestuurlijke boete bij de eerste overtreding met 50% gematigd.

 • 4 Indien de boete die aan de uitlener wordt opgelegd op grond van het vorige lid wordt gematigd, wordt dezelfde matiging toegepast op de boete die aan de inlener wordt opgelegd, tenzij aan de inlener in de vijf jaar voorafgaand aan de overtreding waarvoor nu een boete wordt opgelegd eerder een boete voor overtreding van één van de voorschriften van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is opgelegd.

Artikel 5

De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, ingeval er sprake is van meer overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 6

Indien de onderneming of de inlener kan aantonen dat hij ten aanzien van een overtreding van artikel 7a, eerste of tweede lid, of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs verminderd verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan de bestuurlijke boete met 50% worden gematigd.

Artikel 7

 • 1 Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.

 • 2 Indien rechtspersonen langer dan zes aaneengesloten maanden op dezelfde bouwlocatie werkzaamheden verrichten, wordt die bouwlocatie beschouwd als nevenvestiging als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2012.

Artikel 10

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014.

Deze regeling zal met de toelichting (en de bijlage(n)) in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014

Tarieflijst boetenormbedragen

Artikel

Lid

Overtreding

Boetenormbedrag

7a

1

Verbod ter beschikking stellen arbeidskrachten zonder registratie Handelsregister

minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 8.000

tien maar minder dan 30 ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 16.000

dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 32.000

 

1

Verbod ter beschikking stellen arbeidskrachten zonder registratie Handelsregister door een besloten vennootschap die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt, als de bestuurder (indien van toepassing: tezamen met zijn echtgenoot) eigenaar is van 90% of meer van de aandelen van die vennootschap

Nihil

 

2

Verbod inlenen arbeidskrachten van onderneming/rechtspersoon zonder registratie Handelsregister

minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 8.000

tien maar minder dan 30 ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 16.000

dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 32.000

 

2

Verbod inlenen arbeidskrachten van onderneming/rechtspersoon zonder registratie Handelsregister bij een besloten vennootschap die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt, als de bestuurder (indien van toepassing: tezamen met zijn echtgenoot) eigenaar is van 90% of meer van de aandelen van die vennootschap

Nihil

7b

 

Overtreding van de voorschriften in hoofdstuk 2 (arbeidsbemiddeling, terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart) van het Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart

€ 1.500

Naar boven