Besluit vaststelling selectielijst Productschap Pluimvee en Eieren over de periode vanaf 1956

Geldend van 16-02-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Productschap Pluimvee en Eieren over de periode vanaf 1956

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 2

De volgende selectielijsten voor de neerslag van de handelingen van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE)

worden vanaf het jaar 1956 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2014

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina