Besluit om het recht tot druk en uitsluitende uitgave van Staatsblad en Journal officiel voor te behouden aan de lands drukkerij

Geldend van 30-07-1822 t/m heden

Besluit van den 30 Juli 1822, waarbij ten behoeve van de lands drukkerij het regt voorbehouden wordt, tot den druk en de uitsluitende uitgave van het Staatsblad en het Journal officiel

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien Ons besluit van den 2den Julij 1822 (staatsblad no. 16);

Hebben besloten en besluiten :

Wij verklaren bij dezen, ten behoeve der lands drukkerij, te reserveren het regt tot den druk en tot de uitsluitende, zoo gezamenlijke als afzonderlijke, uitgave van het Staatsblad en het Journal officiel, behoudens dat het aan elk en een iegelijk zal vrijstaan om de daarin voorkomende wetten, reglementen, besluiten enz., in dagbladen, nieuwspapieren en andere periodieke geschriften, mitsgaders in werken, de geschied- en staatkunde van het Rijk betreffende, overtenemen.

Onze Ministers van binnenlandsche zaken en waterstaat en van justitie zijn belast met de executie van dit besluit, hetwelk in het staatsblad geplaatst zal worden.

Gegeven op

het Loo, den 30sten Juli des jaars 1822, het negende Onzer regering.

Willem

Van wege den Koning,

L.G. de Mey van Streefkerk

Terug naar begin van de pagina