Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden [...] en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012)

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 oktober 2013, nr. 2013-0000644994, CZW;

Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 120 van de Woningwet en richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 101/56);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 november 2013, nr. W04.13.0399/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 januari 2014, nr. 2014-0000026034, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Op aankleding die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit is aangebracht in een besloten ruimte van een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2012, maar niet direct op de vloer, trap of hellingbaan, is artikel 7.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 van toepassing, zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 januari 2014

Willem-Alexander

DeMinistervoorWonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de zevende februari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina