Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)

Geldend van 12-02-2014 t/m heden

Besluit van de algemene raad tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten te Den Haag

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 19 december 2013, met kenmerk NA/2013/13090.

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Nederlandse orde van advocaten 1971–1993(1994)

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

1138

2064

1151

2068

1152

2068

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot na verloop van de in artikel 1 gestelde termijn, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Toestemming kan alleen worden verkregen na een schriftelijk verzoek, voorzien van een onderzoeksopzet met vermelding van de reden waarom raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden noodzakelijk is alsmede informatie van de onderzoeker op welke wijze de privacy van de in de archiefbescheiden genoemde personen wordt beschermd.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot na verloop van de in artikel 1 gestelde termijn, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse orde van advocaten 1971–1993(1994)’.

Den Haag, 4 februari 2014

de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

voor deze:

R.G. van den Berg,

secretaris

Terug naar begin van de pagina