Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014

Geldend van 08-02-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 28 januari 2014, nr. 473857, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Agentschap SZW (Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de Europese fondsen: het Europees Vluchtelingenfonds (EVF), het Europees Buitengrenzenfonds (EBF), het Europees Terugkeerfonds (ETF), het Fonds voor interne veiligheid, zijnde het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen, visa en politie (ISF) en het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), met uitzondering van het onderdeel van het Fonds dat ziet op integratie;

  • b. de minister: de minister van Veiligheid en Justitie;

  • c. het ministerie: het ministerie van Veiligheid en Justitie;

  • c. de verantwoordelijke instantie (VA): de erkende verantwoordelijke instantie als bedoeld in de Europese verordeningen aangaande de Europese fondsen en in artikel 23, eerste lid onderdeel b van de Europese Horizontale Verordening (HV);

  • d. het Agentschap SZW: de baten–lastendienst, ingesteld bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën van 9 december 2002.

Artikel 2

  • 1 Aan de directeur Agentschap SZW wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het beslissen op bezwaarschriften alsmede het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de subsidieverlening in overeenstemming met de voorwaarden die gesteld zijn in de Europese Verordeningen aangaande de Europese fondsen.

  • 2 De directeur Agentschap SZW handelt daarbij in overeenstemming met de aanwijzingen die door de verantwoordelijke instantie worden gegeven.

  • 3 De directeur Agentschap SZW is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de onder de directeur ressorterende ambtenaren.

Artikel 3

Voor de toepassing van deze regeling en de op grond daarvan verleende en doorgegeven ondermandaten worden met mandaat en ondermandaat gelijkgesteld de verlening en het doorgeven van:

  • a. volmacht om in naam van de minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina