Reglement register bewindvoerder Wsnp II

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 09-02-2014 t/m 31-12-2015

Reglement register bewindvoerder Wsnp II

De Raad voor Rechtsbijstand (verder: de raad), namens de Minister van Veiligheid en Justitie, gezien:

stelt beleid vast ten aanzien van de inschrijving in het register voor bewindvoerders Wsnp.

1. Voorwaarden voor inschrijving van bewindvoerders Wsnp, zijnde niet-advocaten

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor inschrijving in het register van bewindvoerders Wsnp gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.1 Verzoeker dient een ingevuld en ondertekend door de raad ter beschikking gesteld inschrijfformulier te overleggen, alsmede een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs;

 • 1.2 Verzoeker moet werkzaam zijn bij een advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk of bij een organisatie die door de raad is erkend als bewindvoerderorganisatie in het kader van de Wsnp;

 • 1.3 Verzoeker dient de basisopleiding ‘Bewindvoering Wsnp voor niet-advocaten’ conform de meest recente versie van het Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp met goed gevolg te hebben afgerond;

 • 1.4 Verzoeker dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor minimaal een bedrag van € 450.000,– per gebeurtenis tot een totaal van tenminste tweemaal dit bedrag per jaar;

 • 1.5 Verzoeker dient te beschikken over een werkend en gepersonaliseerd e-mailadres en dit ter beschikking te stellen aan de raad;

 • 1.6 Verzoeker dient een originele recente Verklaring omtrent gedrag (Vog) te overleggen (niet ouder dan drie maanden). Deze verklaring moet aangevraagd zijn met functieprofiel 55 (Juridische Dienstverlening);

 • 1.7 Gedurende tien jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding is op verzoeker geen faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van toepassing geweest. Ook heeft hij in deze periode anderszins niet gekampt met problematische schulden. De raad kan ter verificatie hiervan aan verzoeker vragen een uittreksel over te leggen uit het Centraal Krediet Register van BKR.

2. Voorwaarden voor inschrijving van bewindvoerders Wsnp, zijnde advocaten

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor inschrijving in het register voor bewindvoerders Wsnp die tevens advocaat zijn, gelden de volgende voorwaarden:

 • 2.1 Verzoeker dient als advocaat ingeschreven te staan bij de Nederlandse Orde van Advocaten;

 • 2.2 Verzoeker moet werkzaam zijn bij een advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk;

 • 2.3 Verzoeker dient de VSO(P)-(basis)cursus Faillissementsrecht te hebben gevolgd of anderszins te beschikken over aantoonbare kennis van de insolventiepraktijk;

 • 2.4 Verzoeker dient een ingevuld en ondertekend door de raad ter beschikking gesteld inschrijfformulier te overleggen, alsmede een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs;

 • 2.5 Verzoeker dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor minimaal een bedrag van € 450.000,– per gebeurtenis tot een totaal van tenminste twee maal dit bedrag per jaar;

 • 2.6 Verzoeker dient te beschikken over een werkend en gepersonaliseerd e-mailadres en dit ter beschikking te stellen aan de raad;

 • 2.7 Gedurende tien jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding is op verzoeker geen faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van toepassing geweest. Ook heeft hij in deze periode anderszins niet gekampt met problematische schulden. De raad kan ter verificatie hiervan aan verzoeker vragen een uittreksel over te leggen uit het Centraal Krediet Register van BKR.

3. Inschrijving

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 3.1 De raad wijst het verzoek tot inschrijving op grond van artikel 1 en 2 van dit Reglement af, wanneer verzoeker niet voldoet aan de in die artikelen gestelde voorwaarden voor inschrijving.

 • 3.2 Tegen de beslissing bedoeld in artikel 3, lid 1 kan verzoeker bezwaar indienen bij de raad. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn daarbij van toepassing.

 • 3.3 Indien de raad besluit om verzoeker in te schrijven in het bewindvoerderregister, ontvangt deze daarvan een schriftelijke bevestiging met een overzicht van de geregistreerde gegevens. De bewindvoerder dient deze zelf te controleren en onjuistheden of onvolledigheden schriftelijk aan de raad te melden.

4. Verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Op de bewindvoerder die is ingeschreven in het bewindvoerderregister rusten de volgende verplichtingen:

 • 4.1 Beschikbaar zijn voor benoemingen tot bewindvoerder Wsnp en minimaal 10 keer per jaar benoemd worden tot bewindvoerder Wsnp door een rechtbank;

 • 4.2 De wettelijke verplichtingen uit titel III van de Faillissementswet nakomen;

 • 4.3 De landelijk geldende Recofa-richtlijnen voor bewindvoerders Wsnp volgen;

 • 4.4 Steeds na ommekomst van drie jaar vanaf de eerste inschrijving in het bewindvoerderregister een nieuwe recente Vog overleggen aan de raad;

 • 4.5 Volledig meewerken aan een klachtenprocedure indien tegen hem een klacht wordt ingediend;

 • 4.6 Bijscholing of andere activiteiten volgen conform de bepalingen in het Besluit Permanente educatie II;

 • 4.7 Wijzigingen in zijn contact- en/of financiële gegevens direct en schriftelijk aan de raad melden. De raad stuurt daarop een geactualiseerd overzicht van de geregistreerde gegevens naar de bewindvoerder. Deze dient dit zelf te controleren en onjuistheden of onvolledigheden schriftelijk aan de raad te melden;

 • 4.8 Wijzigingen in omstandigheden die van invloed zijn op de verplichtingen, genoemd in dit artikel, direct en schriftelijk aan de raad melden;

 • 4.9 Desgevraagd schriftelijk aan de raad verklaren nog steeds te voldoen aan de voorwaarden en de verplichtingen van dit reglement. De raad kan deze verklaring nader toetsen, waaraan de bewindvoerder volledig zal meewerken;

 • 4.10 Indien hij voornemens is zijn werkzaamheden voort te zetten bij een andere erkende bewindvoerderorganisatie of advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk, voorafgaand aan deze overstap afspraken maken met de betreffende rechtbanken en de voormalige en nieuwe werkgever over de afhandeling van lopende zaken, en de raad daarover schriftelijk informeren;

 • 4.11 Zich onthouden van enige vorm van belangenverstrengeling en zich houden aan de geheimhoudingsplicht als vermeld in de Gedragscode voor bewindvoerders Wsnp II;

 • 4.12 Geen bezwaar hebben tegen publicatie van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens op de Wsnp-internetsite van de raad.

5. Uitschrijving

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 5.1 Indien een bewindvoerder niet voldoet aan de verplichtingen, genoemd in artikel 4 van dit reglement, kan de raad zijn inschrijving in het bewindvoerderregister doorhalen;

 • 5.2 Tevens kan de raad naar aanleiding van een klacht, hertoetsing of anderszins een inschrijving opschorten of beëindigen;

 • 5.3 Tegen de beslissingen bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2 kan de bewindvoerder bezwaar indienen bij de raad. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn daarbij van toepassing.

6. Gegevens en inschrijvingstop

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 6.1 De raad stelt periodiek gegevens over geregistreerde bewindvoerders beschikbaar aan de rechtbanken;

 • 6.2 Op de Wsnp-internetsite van de raad (www.wsnp.rvr.org) is een openbaar register opgenomen waarin alle ingeschreven bewindvoerders met bereikbaarheidsinformatie staan vermeld;

7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 7.1 Het ‘Reglement register bewindvoerder (Staatscourant 2011, 20381)’ vervalt per 1 januari 2014.

 • 7.2 Dit besluit wordt aangehaald als ‘Reglement register bewindvoerder Wsnp II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 8 oktober 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

de Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina