Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur en plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Geldend van 06-02-2014 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 27 januari 2014, met kenmerk RWS-2014/1798 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur en plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP))

Artikel 1. : Functie

  • 1 Er is een programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

  • 2 Er is een plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

  • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde functionarissen ressorteren onder de directeur Algemene Corporate Taken.

Artikel 2. : Bevoegdheden

De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging

De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Artikel 4. : Grensbedrag

Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de programmadirecteur en de plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 1.000.000 exclusief BTW.

Artikel 6. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het programma.

Artikel 7. : Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur en plaatsvervangend programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

’s-Gravenhage, 27 januari 2014

directeur-generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers

Terug naar begin van de pagina