Inkomstenbelasting, lijfrenten, vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 als gevolg van de invoering van de SEPA

[Regeling vervallen per 04-02-2015.]
Geldend van 08-02-2014 t/m 03-02-2015

Inkomstenbelasting, lijfrenten, vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 als gevolg van de invoering van de SEPA

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat enkele goedkeuringen om ongewenste fiscale gevolgen te voorkomen voor te late betalingen van lijfrentepremies als gevolg van de invoering van de SEPA.

Inleiding

[Vervallen per 04-02-2015]

In 2014 gaat het Nederlandse betalingssysteem over op de Single Euro Payments Area, de SEPA. Dit Europese betalingssysteem vereist dat de huidige bankrekeningnummers worden omgezet naar IBAN-rekeningnummers. In de praktijk is gebleken dat in de tweede helft van december 2013 aangeboden automatische premie-incasso's in een aantal gevallen sterk vertraagd zijn uitgevoerd als gevolg van de omzetting naar IBAN-rekeningnummers. Daardoor zijn betalingen voor onder andere lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin januari 2014 afgeschreven van de rekeningen van de betreffende belastingplichtigen. Deze vertraagde afschrijvingen hebben het niet-beoogde gevolg dat de betalingen fiscaal in beginsel in aanmerking moeten worden genomen in 2014. Bovendien heeft de afschrijving in 2014 gevolgen voor de hoogte van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014. Deze gevolgen zijn in deze situatie niet wenselijk. Daarom keur ik met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het volgende goed.

Goedkeuringen

[Vervallen per 04-02-2015]

Ik keur goed dat in de hiervoor beschreven situatie van vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013. Deze goedkeuring brengt mee dat de betreffende premiebetalingen in 2013 voor aftrek in aanmerking kunnen komen.

Daarnaast keur ik goed dat de berekening van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014 plaatsvindt alsof de automatische premie-incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben plaatsgevonden in december 2013.

Voorwaarde

[Vervallen per 04-02-2015]

Deze premiebetalingen voor lijfrenten of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden in 2014 niet nogmaals als betaalde premie in aanmerking genomen.

Uitvoering

[Vervallen per 04-02-2015]

In overleg met de brancheverenigingen van deze productaanbieders is overeengekomen dat zij de betalingen zoveel mogelijk met inachtneming van deze goedkeuring zullen renseigneren. De Belastingdienst kan dan daarmee rekening houden en de klanten van de productaanbieders kunnen er bij hun aangifte inkomstenbelasting 2013 van uitgaan dat de premie in 2013 in aanmerking kan worden genomen.

Belastingplichtigen zullen wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting voor box 3 een correctie moeten aanbrengen. Zij kunnen dat doen door in de aangifte inkomstenbelasting 2014 het bedrag van één of meer van de niet vrijgestelde bezittingen te verlagen met deze premie.

Kapitaalverzekeringen

[Vervallen per 04-02-2015]

De vertraagde incasso of betaling voor kapitaalverzekeringen, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning heeft geen fiscale gevolgen voor de contractueel vastgelegde betalingen. Zie hierover paragraaf 3.5.4 in het Verzamelbesluit Kapitaalverzekeringen (besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M).

Inwerkingtreding

[Vervallen per 04-02-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2014

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina