Besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg

Geldend van 01-03-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 januari 2013, GMT-3149798, houdende besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1. Aanstelling

Als Verkenners extramurale farmaceutische zorg worden aangesteld:

  • Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan

  • Drs. R.W.P. Reibestein.

Artikel 2. Taakopdracht

De taakopdracht omvat de volgende elementen:

  • 1. Voer een verkenning uit naar de situatie op de markt voor extramurale farmaceutische zorg.

  • 2. Betrek in die verkenning alle binnen het kader van de opdracht relevante partijen die op deze markt actief zijn, waaronder ook nieuwe aanbieders.

  • 3. Rapporteer aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor eind februari 2013. De rapportage moet, in combinatie met de Marktscan Farmacie die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in februari 2013 zal uitbrengen, de minister van VWS in staat stellen zich een gefundeerd oordeel te vormen over de overgangssituatie waarin de markt voor extramurale farmaceutische zorg zich bevindt. De belangrijkste vraag daarbij is of partijen, met inachtneming van elkaars verantwoordelijkheden, in onderling overleg en onderhandelingen in staat zijn om tot zodanige uitkomsten te komen dat enerzijds sprake is van het doorzetten van noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen in de extramurale farmaceutische zorg en anderzijds patiënten onbelemmerd toegang hebben en houden tot farmaceutische zorg van de vereiste kwaliteit tegen aanvaardbare kosten.

  • 4. De beoogde uitkomst van de verkenning is een impressie van de verkenners. Het gaat niet om een uitputtend, volledig, of diepgaand onderzoek.

Artikel 3. Werkwijze

De verkenners beslissen zelf over de wijze waarop zij hun werkzaamheden willen inrichten en over de wijze van rapporteren.

Artikel 4. Periode van de verkenning

De verkenning wordt in beginsel voor 28 februari 2013 afgerond.

Artikel 5. Honorering verkenners

  • 2 De verkenners hebben aangegeven dat zij hun honorering willen bestemmen voor twee door hen aangegeven goede doelen.

Artikel 6. Ondersteuning

De verkenners worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat, dat in overleg met de verkenners alle noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

Artikel 7. Digitale postbus

Er wordt door het secretariaat een digitale postbus geopend. Het e-mailadres van de digitale postbus is: verkennersextramuralefarmacie@minvws.nl. Een ieder die informatie wil aanleveren ten behoeve van de verkenners kan daarvoor deze postbus gebruiken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina