Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2014)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-02-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 31 januari 2014, nr. BLN/CC/003/2014, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2014)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de bevordering van internationale betrekkingen op cultureel gebied namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in de Bondsrepubliek Duitsland gelden voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2014 de beleidsregels, vermeld in de bijlage bij dit besluit en een subsidieplafond van € 300.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Berlijn,

M.T.G. van Daalen

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

Het subsidiebudget van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Duitsland bedraagt voor het kalenderjaar 2014 € 300.000. Het budget is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de positie en profilering van Nederlandse kunsten in Duitsland. Subsidiabele projecten leveren een bijdrage aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Duitsland en/of aan de export van Nederlandse kunst naar Duitsland.

Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie (i.h.b. architectuur, vormgeving en mode), beeldende kunst en literatuur. De mate van uitstraling en mediabereik wegen zwaar bij de beoordeling van de subsideaanvraag. Voorts geldt als harde voorwaarde dat de aanvraag door de Duitse uitvoerende organisatie wordt ingediend en dat de aanvrager zelf een substantiële financiële bijdrage aan het project levert. Duurzaamheid van de relatie tussen de Duitse aanvrager en de Nederlandse partij is een pre. Bij de beoordeling van aanvragen wordt mede acht geslagen op een spreiding van uitgaven over de diverse regio’s in Duitsland.

Uitsluitend de volgende kosten komen in aanmerking voor tegemoetkoming:

  • 1. pr-kosten

  • 2. reis- en verblijfskosten (logies en ontbijt) van Nederlandse deelnemers

  • 3. transportkosten

De subsidieaanvraag dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project te worden ingediend bij de afdeling Cultuur en Communicatie van de voor de betreffende regio verantwoordelijke Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.

Terug naar begin van de pagina