Besluit Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-02-2014 t/m 31-12-2014

Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2014

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;

Gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;

Overwegende dat het overgangsrecht van verordening 528/2012/EC Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98;

Besluit om het Tarievenbesluit Ctgb 2014 ( stcrt 2014-1168, 15 januari 2014 ) aan te vullen met de volgende bedragen voor de jaarlijkse vergoeding:

Tarieven jaarlijkse vergoeding 2014:

Toelating Gewasbeschermingsmiddel

€ 1.275

Toelating dringend vereiste

€ 675

   

Toelating Biocide

€ 1.195

   

Toelating biocidefamilie

P.M.

Aanbieden biociden op de Nederlandse markt (vereenvoudigde toelating)

P.M.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 februari, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2014’.

Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op 29 januari 2014.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de Voorzitter,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina