Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (meldingsformaliteiten schepen die aankomen [...] uit havens en tot intrekking Richtlijn 2002/6/EG)

[Regeling vervallen per 01-03-2016.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 29-02-2016

Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens en tot intrekking van de Richtlijn 2002/6/EG (PbEU 2010, L 283)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 oktober 2013, Directie Wetgeving en Juridische Zaken nr. 437928;

Gelet op de Bijlage VI, onderdeel 3, van de Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), artikel 4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 21 van de Wet politiegegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2013, nr. W03.13.0379/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 januari 2014, nr. 471822;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-03-2016]

Tot 1 juni 2015 kan de informatieverstrekking, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000, nog plaatsvinden door middel van papieren lijsten op de wijze bepaald in de artikelen 4.11 tot en met 4.13 van het Vreemdelingenbesluit 2000, zoals deze luidden direct voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, met inachtneming van de termijnen, bedoeld in onderdeel 3.1.2 van bijlage VI van de Schengengrenscode. Artikel 4.11, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 01-03-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 januari 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de eenendertigste januari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina