Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands consulaat Zwitserland (Basel), 1946–1973

Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 januari 2014, nr. MINBUZA-2014.33343, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Nederlands consulaat te Zwitserland (Basel), 1946–1973

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief met kenmerk 11294;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. De documenten opgenomen in vorenbedoeld inventarisnummer bevatten naast de gegevens zoals naam, adres, woonplaats ook nog andere persoonsgegevens.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

19

2050

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder het inventarisnummer, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Nederlands consulaat te Zwitserland (Basel), 1946–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

De directeur van de Directie Informatiediensten

R.J. van den Dool

Terug naar begin van de pagina