Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014

[Regeling vervallen per 18-09-2018.]
Geldend van 05-02-2014 t/m 17-09-2018

Besluit van het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie, van 23 januari 2014, nr. DHC/MA/UP2013076, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014)

Het bestuur, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie,

Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013;

Gelet op de instemming van de directeur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau met artikel 4 van dit besluit, conform artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 18-09-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat betreffende bevoegdheid van de voorzitter

[Vervallen per 18-09-2018]

Aan de commissiesecretarissen en de medewerkers behandelen en ontwikkelen wordt mandaat verleend voor het voegen van zaken, bedoeld in artikel 29 van de wet.

Artikel 3. Mandaat betreffende bevoegdheden van het bestuur

[Vervallen per 18-09-2018]

 • 1 Aan de middenmanager Geschilbeslechting (schaal 14) wordt mandaat verleend voor het voeren van een openbaar register, bedoeld in artikel 3i, van de wet.

 • 2 Aan de middenmanager Bestuursbureau wordt mandaat verleend voor het beslissen ten aanzien van verzoeken, bedoeld in de Wet openbaarheid bestuur.

 • 5 Aan alle functionarissen wordt mandaat verleend voor het verwerken van persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover dit is vereist voor de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.

Artikel 4. Mandaat betreffende bevoegdheden van het bestuur aan de directeur CJIB

[Vervallen per 18-09-2018]

 • 2 De directeur CJIB kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid in ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende medewerkers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Hij doet van de verlening van ondermandaat schriftelijk mededeling aan het bestuur.

Artikel 5. Omvang van het mandaat

[Vervallen per 18-09-2018]

 • 1 De uitoefening van mandaat, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken, de functieomschrijving en het ter zake geldende recht alsmede de voor de huurcommissie en de administratieve ondersteuning geldende beleidsregels en uitvoeringsregels.

 • 3 De bevoegdheden, overeenkomstig dit besluit in mandaat verleend, behelzen niet het beslissen op bezwaar.

Artikel 6. Volmacht en machtiging

[Vervallen per 18-09-2018]

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met mandaat gelijkgesteld, de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtiging handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 7. Informatieplicht

[Vervallen per 18-09-2018]

Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens degene die het mandaat heeft verleend.

Artikel 8. Overige bepalingen

[Vervallen per 18-09-2018]

 • 1 Indien een besluit wordt genomen op grond van een bij artikel 2 gemandateerde bevoegdheid, dan luidt de ondertekening:

  De Voorzitter van de Huurcommissie,

  namens deze:

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris

 • 2 Indien een besluit wordt genomen op grond van een bij artikel 3 of bij of krachtens artikel 4 gemandateerde bevoegdheid, luidt de ondertekening:

  Het Bestuur van de Huurcommissie,

  namens deze:

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-09-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw wordt ingetrokken.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 januari 2014

Het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter:

voorzitter van de huurcommissie,

A.A. van Heur

plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie,

T. Knoester

Terug naar begin van de pagina