Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014

[Regeling vervallen per 21-06-2014.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 20-06-2014

Besluit van de Kamer van Koophandel inhoudende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan diverse functionarissen van de Kamer van Koophandel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014)

De Kamer van Koophandel,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-06-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. de Kamer: het zelfstandig bestuursorgaan Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • c. leden van de Kamer: de voorzitter en de overige leden van de Kamer, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet;

 • d. voorzitter: voorzitter van de Kamer, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet

 • e. functionaris: een natuurlijk persoon aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Kamer;

 • f. CFO: een functionaris belast met de rol van Chief Financial Officer bij de Kamer;

 • g. manager: een functionaris belast met de leiding over een afdeling of een organisatieonderdeel van de Kamer;

 • h. teamleider: een functionaris belast met het aansturen van een team binnen een afdeling of een organisatieonderdeel van de Kamer;

 • i. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 2

[Vervallen per 21-06-2014]

 • 1 De Kamer verleent aan de CFO volmacht en machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de volgende aangelegenheden met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 100.000 per verplichting niet te boven gaat:

  • Financiën;

  • Planning & Control (Risk management);

  • Quality & Compliance;

  • Interne audits;

  • Vastgoed management;

  • Facilitaire zaken;

  • ICT;

  • Externe relaties met betrekking tot financiële en vastgoed portefeuille.

 • 2 De Kamer verleent voorts aan de CFO en de voorzitter, gezamenlijk handelend, volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die verband houden met de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden.

Artikel 3

[Vervallen per 21-06-2014]

De Kamer verleent mandaat, volmacht en/ of machtiging aan de functionarissen zoals vermeld in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht.

Artikel 4

[Vervallen per 21-06-2014]

Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:

 • het vaststellen of wijzigen van het beleid van de Kamer;

 • het benoemen, ontslaan of schorsen van leden van de regionale raden;

 • het voordragen van de leden van de Kamer;

 • het vaststellen van het (regionale) meerjarenprogramma;

 • het vaststellen van het jaarverslag, jaarrekening, activiteitenplan en begroting;

 • het nemen van beslissingen, die op grond van de wet zijn onderworpen aan de goedkeuring dan wel instemming van de Minister;

 • het nemen van besluiten, die een overschrijding van de vastgestelde begroting of kredieten zouden inhouden.

Artikel 5

[Vervallen per 21-06-2014]

 • 1 Een functionaris kan met betrekking tot de aan hem bij dit besluit verleende bevoegdheden ondermandaat, volmacht en/of machtiging verlenen indien en voor zover dit is aangegeven in het bij dit besluit behorende mandaatoverzicht.

 • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht, machtiging alsmede wijziging en beëindiging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat formulering betreft in overeenstemming met de manager Bestuurszaken van de Kamer.

 • 3 Een functionaris, die ondermandaat, volmacht, machtiging verleent, draagt er zorg voor dat een afschrift van zijn besluit wordt gezonden aan het team Business & group control van de Kamer en aan de gemandateerde c.q. ge(vol)machtigde.

Artikel 6

[Vervallen per 21-06-2014]

Het krachtens (onder)mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Kamer van Koophandel,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

[Vervallen per 21-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 8

[Vervallen per 21-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Utrecht, 20 januari 2014

C.J.G. Zuiderwijk,

Voorzitter Kamer van Koophandel.

H.E. van Baasbank,

Lid Kamer van Koophandel.

P.C. van Staalduinen,

Lid Kamer van Koophandel.

Bijlage : Mandaatoverzicht als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen kamer van koophandel 2014

[Vervallen per 21-06-2014]

I. algemeen deel

[Vervallen per 21-06-2014]

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 25.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 

Volmacht

a. Manager Bestuurszaken;

b. Manager HRM;

c. Manager Stafafdeling HR/

Exportdocumenten;

d. Manager Marketing & Communicatie;

e. Manager Control;

f. Manager Financiële Administratie;

g. Manager Audit & Compliance;

h. Manager Informatiebeleid & Architectuur;

i. Manager ICT;

j. Manager Back/Frontoffice;

k. Manager Centrale Klantafhandeling;

l. Manager Centrale Productie.

Het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 50.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 

Volmacht

Manager FHI

Het verrichten van feitelijke handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling c.q. organisatieonderdeel en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie.

 

Machtiging

Alle managers

Het met inachtneming van het terzake vastgestelde beleid besluiten tot aanstelling, schorsing en ontslag van onder de manager ressorterende functionarissen, alsmede het ten aanzien van deze functionarissen:

– toekennen/weigeren van (tijdelijke) uitbreiding van werktijd;

– goedkeuren/verbieden van nevenwerkzaamheden;

– toekennen/weigeren van toelagen;

– toekennen/weigeren van (jaarlijkse) salarisverhogingen;

– toekennen van gratificaties en incentives tot € 2500 per functionaris per jaar;

– nemen van besluiten tot bevordering, overplaatsing;

– verlenen van langdurig buitengewoon verlof,

met uitzondering van strafontslag, arbeidsmarkttoelagen, het besluiten tot toepassing van disciplinaire maatregelen, toepassing van hardheidsclausules, vertrekregelingen en het beslissen op bezwaar.

 

Mandaat, machtiging

Alle managers

Het met inachtneming van het terzake vastgestelde beleid nemen van de volgende beslissingen die onder de manager ressorterende functionarissen betreffen:

– het verlenen/weigeren van vakantie, zorgverlof, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof, kortdurend buitengewoon verlof en calamiteitenverlof;

– het verlenen/weigeren van PAS verlof;

– het aangaan van stageovereenkomsten;

– het nemen van beslissingen inzake overwerk;

– het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

– het beslissen op een aanvraag tot wijziging van werktijden van een functionaris niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

– het accorderen van een IKAP aanvraag;

– het beslissen op een verzoek van een functionaris tot vermindering van werktijd.

 

Mandaat, volmacht, machtiging

Alle managers

II. bijzonder deel

[Vervallen per 21-06-2014]

Klantcontactcentrum (KCC)

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, de afgifte van exportdocumenten en het in depot nemen van algemene voorwaarden.

Handelsregisterwet/besluit;

Algemene douaneregeling/besluit;

Wet op de Kamer van Koophandel;

Boek 2 BW;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat, machtiging

Manager

Stafafdeling HR/

Exportdocumenten

Het aanvragen van subsidies en/of bijdragen bij andere overheden en instanties en na verlening voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden voor zover de subsidie of bijdrage het bedrag van € 500.000,– niet te boven gaat en verband houdt met aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling.

 

Machtiging

Manager

Stafafdeling HR/

Exportdocumenten

Het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, de afgifte van export-documenten en het in depot nemen van algemene voorwaarden, met uitzondering van het behandelen van beroepschriften.

Handelsregisterwet/besluit;

Algemene douaneregeling/besluit;

Wet op de Kamer van Koophandel;

Boek 2 BW;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat, machtiging

Manager Front/

Backoffice

Het verstrekken/ondertekenen van uittreksels, afschriften van algemene voorwaarden en afschriften en verklaringen uit het handelsregister.

Handelsregisterwet/besluit.

Machtiging

a. Teamleider C productie HR Info;

b. Teamleider C Frontoffice;

c. Medewerker productie HR Info;

d. Medewerker Frontoffice niveau 1 en 2;

e. Medewerker Receptie.

Het beslissen op een aanvraag tot afscherming van een adres als bedoeld in artikel 51 Handelsregisterbesluit.

Handelsregisterwet/besluit.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Backoffice;

b. Medewerker Handelsregister niveau 2 en 3;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 1 en 2.

Het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

Artikel 2:19 a van het Burgerlijk Wetboek.

Mandaat, machtiging

a. Medewerker Handelsregister niveau 2 en 3;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 1 en 2.

Het nemen van besluiten en het verrichten van feitelijke handelingen verband houdende met het beheer van het handelsregister, met uitzondering van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

Handelsregisterwet/besluit;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Frontoffice;

b. Teamleider C Backoffice;

c. Medewerker Handelsregister niveau 1, 2 en 3;

d. Medewerker Frontoffice niveau 1 en 2.

Het behandelen van bezwaarschriften, waaronder het beslissen op bezwaar, verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

Handelsregisterwet/besluit;

Boek 2 BW; Algemene wet bestuursrecht;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Backoffice;

b. Medewerker Handelsregister niveau 2 en 3;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 1 en 2.

De behandeling van een verzoek, waaronder het nemen van een beslissing, tot kostenvergoeding bij een bezwaarschrift, de behandeling van een ingebrekestelling (met dwangsom) en de behandeling van een civielrechtelijke aansprakelijkstelling verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

Handelsregisterwet/besluit;

Boek 2 BW; Algemene wet bestuursrecht;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat, machtiging

Manager Stafafdeling HR/ Exportdocumenten

Het behandelen van beroepschriften verband houdende met het beheer van het handelsregister en het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer, met de bevoegdheid tot het nemen van nieuwe besluiten.

Handelsregisterwet/besluit;

Boek 2 BW; Algemene wet bestuursrecht;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat, machtiging

Beleidsadviseur KCC niveau 1 en 2.

Het in depot nemen van algemene voorwaarden en het daarover verstrekken van informatie.

Artikel 30, eerste lid, sub c Wet op de Kamer van Koophandel;

Boek 6 BW.

Machtiging

Medewerker Deponering

De afgifte van een Europese Gemeenschap Verklaring.

Richtlijn 2005/36/EG.

Mandaat, machtiging

Teamleider C Backoffice;

Medewerker handelsregister niveau 2 en 3.

De afgifte van vergunningen betreffende winkelweekacties.

Artikel 7b Wet op de Kansspelen.

Mandaat, machtiging

Teamleider C Backoffice;

Medewerker handelsregister niveau 2 en 3.

Het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een certificaat van oorsprong en het ondertekenen van het certificaat.

Artikel 1:14 Algemene douaneregeling; Algemeen Douanebesluit.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C exportdocumenten;

b. Medewerker

Exportdocumenten niveau 1 en 2;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Het voorzien van een aanvraag tot afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED van de bevindingen van de Kamer.

Artikel 1:16 Algemene douaneregeling; Algemeen douanebesluit.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Exportdocumenten;

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 1 en 2;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Het ondertekenen van de toestemming "Automatische Goedkeuring”.

 

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Exportdocumenten;

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 2;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Het ondertekenen van “aansprakelijkheidsverklaring bewijsmateriaal oorsprong”.

 

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Exportdocumenten;

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 2;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Het op verzoek afgeven van verklaringen ten dienste van handel, industrie, ambacht en dienstverlening

Artikel 30, eerste lid, sub a Wet op de Kamer van Koophandel.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C exportdocumenten;

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 1 en 2;

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Het legaliseren van handtekeningen van personen die bij handel, industrie, ambacht en dienstverlening zijn betrokken.

Artikel 30, eerste lid, sub b Wet op de Kamer van Koophandel.

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Exportdocumenten

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 1 en 2

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Het beslissen op een aanvraag tot afgifte van een ATA carnet.

 

Mandaat, machtiging

a. Teamleider C Exportdocumenten

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 1 en 2

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Afgeven inlichtingenbladen INF 4.

Artikel 6 van EG Verordening 1207/2001 van 11 juni 2001

Machtiging

a. Teamleider C Exportdocumenten

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 1 en 2

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Behandelen van aanvragen voor bindende oorsprong inlichtingen voor preferentiële en niet-preferentiële oorsprong.

Artikel 12 Communautaire Douane

Wetboek.

Mandaat, machtiging

Teamleider C Exportdocumenten

b. Medewerker Exportdocumenten niveau 2

c. Beleidsadviseur KCC niveau 2.

Afdeling Marketing & Communicatie

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het verlenen van gebruiksrechten op het KvK logo en Hallo logo van de Kamer.

 

Volmacht

a. Manager Marketing & Communicatie;

b. Teamleider Communicatie;

c. Teamleider Marketing.

Afdeling Bestuurszaken

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het behandelen van verzoeken en het nemen van besluiten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wet bescherming persoons-gegevens.

Mandaat, machtiging

a. Manager Bestuurszaken;

b. Juridisch adviseur.

Behandeling en afdoening van klachten.

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht.

Mandaat, machtiging

a. Manager Bestuurszaken;

b. Juridisch adviseur.

Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Wet openbaarheid van bestuur.

Mandaat, machtiging

a. Manager Bestuurszaken;

b. Juridisch adviseur.

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het beslissen op bezwaar en het voeren van verweer in gevallen waarin beroep is ingesteld, met uitzondering van bezwaar- en beroepschriften verband houdende met personele aangelegenheden, het beheer van het handelsregister en/of het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

 Algemene wet bestuursrecht.

Mandaat

Juridisch adviseur

Behandeling van verzoek, waaronder het nemen van een beslissing, tot kostenvergoeding bij een bezwaarschrift en de behandeling van een ingebrekestelling (met dwangsom) niet verband houdende met personele aangelegenheden, het beheer van het handelsregister en/of het ontbinden van rechtspersonen door de Kamer.

Algemene wet bestuursrecht;

Aanverwante regelgeving.

Mandaat

Manager Bestuurszaken

De bevoegdheid tot het bekendmaken van officiële publicaties in de Staatscourant en daarvoor één of meer contactpersonen aan te wijzen en te (laten) registreren bij de functioneel beheerder van het Digitaal Loket.

 

Mandaat, machtiging

Manager Bestuurszaken

Afdeling Human resource management (HRM)

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het behandelen en afdoen van

klachten betrekking hebbende op functionarissen van de Kamer.

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht.

Mandaat, machtiging

Manager HRM

Het behandelen van bezwaarschriften, met uitzondering van het beslissen op bezwaar, met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van functionarissen aangesteld door de Kamer in vaste of tijdelijke dienst, alsmede het in dat kader aanwijzen van functionarissen die de betrokkenen horen.

 

Machtiging

Manager HRM

Finance & Control 

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het doen van opgaven diverse statistieken CBS/BZK.

 

 Machtiging

 Manager Control

Het doen van aangiften bij Belastingdienst.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Het storneren van betalingen.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Besluitvorming inzake vaststellen van een betalingsverplichting aan de Kamer (bestuursrechtelijke

geldschulden).

Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

Mandaat

Manager Financiële Administratie

Besluit tot aanmaning en

invordering bij dwangbevel i.v.m. betaling bestuursrechtelijke geldschuld aan de Kamer.

Afdeling 4.4.4. Algemene wet bestuursrecht

Mandaat

Manager Financiële Administratie

Opdracht civielrechtelijke incassoprocedure.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Oninbaar verklaren vorderingen tot het bedrag van € 500,– per vordering.

 

Mandaat, machtiging

Manager Financiële Administratie

Beschikken over bank- en girotegoeden van de Kamer.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Aanleveren automatische incasso’s.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Correspondentie bankrekeningen en overige correspondentie van algemene aard.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Het uitvoeren van loonbeslag.

 

Machtiging

Manager Financiële Administratie

Ondertekenen subsidieaanvragen.

Afdeling 4.2 Algemene wet bestuursrecht.

Machtiging

Manager Control

Afdeling Facilitaire zaken, Huisvesting en Inkoop (FHI)

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen en feitelijke handelingen ten aanzien van aangelegenheden, die behoren tot het werkterrein van zijn afdeling en voor zover deze passen binnen de normale uitoefening van zijn functie, waaronder mede verstaan het aangaan van huurovereenkomsten, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen het bedrag van € 50.000,– per verplichting niet te boven gaat.

 

Volmacht, machtiging

Manager FHI

Het nemen van besluiten t.a.v. aanbestedingsvorm: enkelvoudige, onderhands meervoudige of Europese aanbestedingsprocedure.

 

Mandaat

a. Teamleider Inkoop;

b. Inkoper niveau 3.

Opvragen en beoordelen van offertes tussen het bedrag van € 25.000,– en de drempelwaarde voor Europese aanbestedingen.

 

Machtiging

a. Teamleider Inkoop;

b. Inkoper niveau 3.

Het starten en begeleiden van onderhands meervoudige aanbestedingsprocedures boven het bedrag van € 25.000,– of Europese aanbestedingsprocedures.

 

Machtiging

a. Teamleider Inkoop;

b. Inkoper niveau 3.

Het voeren van onderhandelingen/

contractbesprekingen binnen aanbestedingstrajecten.

 

Machtiging

Teamleider Inkoop

Het uitvoeren van aanbestedings-besluiten, waaronder het opmaken, ondertekenen en verzenden van gunnings- en afwijzingsbesluiten.

 

Machtiging

Inkoper niveau 2 en 3.

Behandelen/afdoen van klachten, verband houdende met (Europese) aanbestedingen.

Hoofdstuk 9 van Algemene wet bestuursrecht.

Machtiging

Manager FHI

Ondernemersondersteuning (OO)

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging

Gemandateerde, ge(vol)machtigde

Aanvragen van subsidies/bijdragen bij andere overheden/instanties en na verlening voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden voor zover de subsidie/bijdrage verband houdt met aangelegenheden behorende tot het werkterrein van ondernemersondersteuning en het bedrag van € 500.000,– niet te boven gaat.

 

Machtiging

Manager projecten

Terug naar begin van de pagina