Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Hoewel niet primair tegen personen gericht kan het met ram- of plofkraken gepaard gaande grof geweld gevaar en schade opleveren voor de omgeving. Bovendien tast dit delict het veiligheidsgevoel en woongenot van omwonenden aan. Er zijn voorbeelden van bewoners die niet meer in de buurt willen wonen van een bank of geldautomaat waar meermalen deze diefstallen hebben plaatsgevonden. Deze misdrijven veroorzaken in de samenleving gevoelens van grote onrust en onveiligheid. Voor de eigenaar van een bedrijf levert het naast aanzienlijke schade tevens flinke overlast en frustratie op doordat er veel geregeld moet worden en de bedrijfsvoering wordt verstoord. Voeg daarbij de gevoelens van onmacht omdat het voor winkeliers immers nauwelijks mogelijk is zich tegen deze vorm van criminaliteit te beveiligen. Er is een tendens dat criminelen steeds zwaarder materieel in zetten om dit soort diefstallen te voltooien en zich daarbij niets aantrekken van de gevaren voor omwonenden. Ook (ondeskundig) gebruik van explosieven neemt toe en daarmee worden de risico’s voor burgers, politie en hulpverleners groot.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-03-2015]

Ram- of plofkraak door meerdere daders gepleegd, first offenders. Het gaat hier om een diefstal waarbij gebruik gemaakt wordt van een ramauto en/of explosief, waarmee men toegang probeert te verschaffen tot bijvoorbeeld een winkel of geldautomaat.

Basiscasus/delict

Uitgangspunt (naast schadevergoeding)

 

15 maanden gevangenisstraf

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Bij plofkraak tevens het teweegbrengen van een ontploffing (art. 157 Sr) ten laste leggen.

Strafverzwarend onder andere:

Omvang schade en/of buit

Gevaarzetting*

Georganiseerd verband

Tevens geweld/bedreiging tegen personen > gebruik richtlijn overvallen op woningen en bedrijven.

Recidive*

Strafverminderend onder andere:

Poging en medeplichtigheid (- een derde) en voorbereiding (op 157 Sr)(- de helft)

*Toelichting.

Gevaarzetting

[Vervallen per 01-03-2015]

Met gevaarzetting wordt bedoeld de mate waarin het geweld gevaar oplevert of op kan leveren voor omwonenden of in de nabijheid bevindende personen.

Recidive

[Vervallen per 01-03-2015]

Bij recidive wordt de straf met 50% verhoogd. Bij meermalen recidive met 75% en bij veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders met 100%, tenzij de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) wordt gevorderd.

Minderjarigen

[Vervallen per 01-03-2015]

Voor minderjarigen is de passage over minderjarigen in de richtlijn overvallen op woningen en bedrijven van overeenkomstige toepassing.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.

Terug naar begin van de pagina