Instellingsbesluit stuurgroepen Programma Aanpak verspilling in de zorg

[Regeling vervallen per 18-10-2016.]
Geldend van 31-01-2014 t/m 30-09-2016

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 2014, kenmerk 154961-110973-I-GMT, houdende instelling van de stuurgroepen voor het Programma tegengaan verspilling in de zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2016]

Er zijn drie stuurgroepen voor de uitvoering van het Programma Aanpak verspilling in de zorg, hierna te noemen ‘Programma’, te weten:

 • de Stuurgroep genees- en hulpmiddelen;

 • de Stuurgroep langdurige zorg;

 • de Stuurgroep curatieve zorg,

hierna te noemen: de stuurgroepen.

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2016]

 • 1 Iedere stuurgroep heeft tot taak toezicht te houden op de voortgang van de uitvoering van het actieplan dat is opgesteld door de deelnemers aan het bijbehorende themaproject, te weten het themaproject genees- en hulpmiddelen, het themaproject langdurige zorg, onderscheidenlijk het themaproject curatieve zorg. Hierbij vervullen de stuurgroepen de volgende functies:

  • opdrachtgever voor het betreffende themaproject, inclusief het accorderen van de agendering en prioritering van binnengekomen meldingen en de aanpak van oplossingen;

  • adresseren van probleemeigena(a)r(en) indien de deelnemers aan het themaproject niet tot een besluit komen;

  • bewaken van de integrale benadering van het betreffende themaproject en het betrekken van de lopende initiatieven binnen de eigen organisaties;

  • monitoren van de voortgang van het betreffende themaproject.

 • 2 De voorzitters van de stuurgroepen hebben uit hoofde van hun voorzittersrol zitting in het Platform Aanpak verspilling in de zorg, hierna te noemen ‘Platform’, dat de voortgang van het totale Programma bewaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2016]

 • 1 Iedere stuurgroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter alsmede uit vertegenwoordigers van daartoe door de voorzitter, met instemming van het Platform, aangezochte organisaties.

 • 2 De voorzitters van de stuurgroepen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2016]

De minister voegt aan elk van de stuurgroepen een secretaris toe. De secretaris is tevens de projectleider van het onder de betreffende stuurgroep vallende themaproject.

Artikel 5

[Vervallen per 18-10-2016]

De stuurgroepen kunnen ieder een reglement over hun werkwijze vaststellen. Het reglement wordt aan de minister gezonden.

Artikel 6

[Vervallen per 18-10-2016]

 • 1 De stuurgroepen rapporteren aan de minister en de staatssecretaris over de voortgang van hun activiteiten. Deze rapportages vinden plaats via het Platform en met een door het Platform vastgestelde frequentie, doch ten minste een maal per jaar.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rapportages vormen de basis voor de voortgangsrapportages die ten minste een maal per jaar door de minister en de staatssecretaris worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Artikel 7

[Vervallen per 18-10-2016]

De archiefbescheiden van elk van de stuurgroepen worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 18-10-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

Artikel 9

[Vervallen per 18-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit stuurgroepen Programma Aanpak verspilling in de zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina