Regeling klachtbehandeling door de kansspelautoriteit

[Regeling vervallen per 10-08-2016.]
Geldend van 29-01-2014 t/m 01-06-2016

Regeling van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 14 januari 2014, kenmerk 00.020.192, voor de behandeling van klaagschriften (Regeling klachtbehandeling door de kansspelautoriteit)

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

Gelet op titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 14 van het Bestuursreglement kansspelautoriteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-08-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beklaagde: degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;

 • b. bestuurslid: lid van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit;

 • c. klacht: een schriftelijke klacht die betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan de vereisten van artikel 9:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d. klachtenfunctionaris: een als zodanig aangewezen medewerker van de afdeling Juridische Zaken en Communicatie.

 • e. medewerker: persoon die werkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit;

Artikel 2

[Vervallen per 10-08-2016]

Een langs de elektronische weg ingediende klacht wordt alleen als schriftelijke klacht in behandeling genomen indien gebruik is gemaakt van het elektronische klachtenformulier dat beschikbaar is op de website van de kansspelautoriteit.

Artikel 3

[Vervallen per 10-08-2016]

De ontvangst van het klaagschrift wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd, tenzij de klacht binnen die termijn is afgehandeld. Bij de ontvangstbevestiging wordt een exemplaar van deze regeling gevoegd.

Artikel 4

[Vervallen per 10-08-2016]

 • 1 Een klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt een klacht tegen:

  • a. het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Communicatie, behandeld door de directeur van de kansspelautoriteit;

  • b. een medewerker van de afdeling Juridische Zaken en Communicatie, behandeld door een medewerker van een andere afdeling;

  • c. een lid van de raad van bestuur behandeld door de overige bestuursleden, die de behandeling kunnen overdragen aan de directeur van de kansspelautoriteit of een andere door hen aangewezen medewerker.

Artikel 5

[Vervallen per 10-08-2016]

 • 2 De klager en de beklaagde worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klager of de beklaagde schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen.

 • 3 Naar keuze van de klager en beklaagde kan mondeling, schriftelijk of telefonisch worden gehoord.

 • 4 Het naar aanleiding van het horen opgestelde verslag wordt toegezonden aan klager en beklaagde.

Artikel 6

[Vervallen per 10-08-2016]

De medewerker die de klacht heeft behandeld zendt een afschrift van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9:12 van de Algemene wet bestuursrecht (de afhandeling van de klacht) aan de directeur van de kansspelautoriteit, de beklaagde en de klachtenfunctionaris.

Artikel 7

[Vervallen per 10-08-2016]

Jaarlijks stelt het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Communicatie een geanonimiseerd overzicht op van de in dat jaar ontvangen klachten, de aard daarvan, de wijze van afdoening en de naar aanleiding daarvan ondernomen acties. Dit overzicht wordt in het jaarverslag van de kansspelautoriteit gepubliceerd.

Artikel 8

[Vervallen per 10-08-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling klachtbehandeling door de kansspelautoriteit.

Artikel 9

[Vervallen per 10-08-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 januari 2014

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Terug naar begin van de pagina