Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2014

[Regeling vervallen per 12-02-2019.]
Geldend van 27-09-2018 t/m 11-02-2019

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 januari 2014, nr. BOACAT2014/004, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de Dienst Vervoer & Ondersteuning van 9 december 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-02-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 12-02-2019]

De personen, werkzaam in de functie van

 • a. Risico-analist;

 • b. (inrichtings) Beveiliger;

 • c. (inrichtings) Beveiliger Transport;

 • d. (inrichtings) Beveiliger EBV;

 • e. (inrichtings) Beveiliger BVIS;

 • f. (inrichtings) Beveiliger LBB;

 • g. (inrichtings) Beveiliger Hondengeleider;

 • h. (inrichtings) Beveiliger BOT;

 • i. Managers;

 • j. Hulpofficier van Justitie DV&O;

 • k. Trainer/docent, in dienst van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 12-02-2019]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 12-02-2019]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1500 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 12-02-2019]

Artikel 6

[Vervallen per 12-02-2019]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam in de functie van (inrichtings)Beveiliger BOT en LBB, kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar tevens zijn uitgerust met een semi-automatisch machinepistool van het merk Heckler en Koch, type MP5 A2 (met vaste kolf: niet automatisch), type MP5 A3 (met inschuifbare kolf: niet automatisch) kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam in de functie van (inrichtings)Beveiliger BOT kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar tevens zijn uitgerust met een semi-automatische uitvoering van de Heckler en Koch 416, type A5.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam in de functie van (inrichtings)Beveiliger BOT en (inrichtings)Beveiliger LBB, kan gedurende zijn uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bovendien zijn uitgerust met CS-traangasgranaten en traangasverspreidende middelen van een door Onze Minister goedgekeurd merk en type.

Artikel 7

[Vervallen per 12-02-2019]

 • 1 De algemeen directeur DV&O brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 12-02-2019]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 12-02-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2014 en vervalt met ingang van 12 februari 2019.

Artikel 11

[Vervallen per 12-02-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 januari 2014

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze;

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina