Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-01-2016.]
Geldend van 24-01-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 januari 2014, kenmerk Z-178400-114504, houdende nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2013 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2013 is voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars en de verbindingskantoren ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, € 2,769 miljoen minder beschikbaar dan geregeld in artikel 1 van de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013.

Artikel 2

De verbindingskantoren leggen in hun jaarrekening over het jaar 2013 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. De verschillen worden als overschotten dan wel tekorten in de jaarrekening opgeteld bij de primo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2013 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve uitvoering AWBZ 2013.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 8 december 2013, terug tot en met 9 december 2013.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2013.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina