Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen

Geldend van 21-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 januari 2014, nr. WJZ/13209451, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging voor de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen (Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de voorzitters van het bestuur van organisaties voor de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen, die krachtens dit besluit mandaat en machtiging verkrijgen;

Besluit:

Artikel 1

Mandaat en machtiging wordt, ieder voor zich, verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel 38t, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren aan de voorzitters van het bestuur van:

 • a. Vereniging Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland;

 • b. Nederlandse Quarter Horse Associatie;

 • c. Koninklijke vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland;

 • d. Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’;

 • e. Koninklijke Vereniging ‘Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger’;

 • f. Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland;

 • g. Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek;

 • h. Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek NRPS;

 • i. Nederlands Shetland Pony Stamboek;

 • j. Stichting Nederlandse Draf- en Rensport;

 • k. Nederlands Stamboek voor IJslandse paarden;

 • l. Vereniging het Groninger Paard;

 • m. Het Nederlandse Appaloosa Stamboek;

 • n. Het Nederlands Fell Pony Stamboek;

 • o. Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek;

 • p. Het Nederlandsch Hackney Stamboek;

 • q. Vereniging het Nederlands Welsh Pony en COB Stamboek;

 • r. Het Nederlands New Forest Pony Stamboek;

 • s. Welsh Pony & COB Vereniging;

 • t. Nederlands Connemara Pony Stamboek;

 • u. Het Nederlands Stamboek voor Tinkers;

 • v. Irish Cob Society Nederland;

 • w. Merens Stamboek Nederland;

 • x. Vereniging het Nederlands Ezelstamboek;

 • y. Falabella Stamboek Stichting;

 • z. Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie;

 • aa. Het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek;

 • bb. International Horse Breeders Association Heavy Warmblood;

 • cc. Europees Stamboek Amerikaans Miniatuurpaard;

 • dd. Stichting PRE Stamboek Nederland;

 • ee. Europees Arabisch Stamboek voor Shagya-paarden, Sportpaarden en Sportpony’s.

Artikel 2

 • 1 De voorzitters, bedoeld in artikel 1, kunnen, ieder voor zich, voor de in artikel 1 bedoelde bevoegdheid en handelingen ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hun verantwoordelijkheid werkzame medewerkers.

 • 2 Het verlenen van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid alsmede wijziging daarvan geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degene aan wie krachtens dat besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 3

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 januari 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina