Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014

Geldend van 23-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2014, nr. WJZ/483084 (10323), houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het onderwijs in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren, alsmede wijziging van diverse andere regelingen op genoemd terrein in verband met het opnemen van een vervaldatum daarin (Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 15, tweede lid, en 171, vierde lid, tweede volzin van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen artikel 26, tweede lid, en 157, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 85, 85a, 89, eerste lid, en 118i, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 2.1.1, 2.2.3, 7.2.4, eerste en tweede lid, 7.4.4, en 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 2 tot en met 4 van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet, de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies, artikel X van de Regeling bestuursoverdracht Rijksscholen, de artikelen VII en XII van de Wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) (Stb.1992, 112), de artikelen V, derde lid, VI, en VII, derde lid, van de Wet van 21 mei 1992, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Overgangswet ISOVSO inzake beperking van de rentevergoeding voor schoolterreinen en houdende wijziging van de vergoedingen voor schoolterreinen en gebouwen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (Stb. 1992, 245), artikel XV van de Wet van 15 december 1993 houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716), artikel VA, derde lid, van de Wet van 4 juli 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (vereenvoudiging Londo) (Stb. 1996, 403), artikel XII, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (Stb. 2002, 631), de artikelen IV en V van de Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen (Stb. 2005, 14), artikel V van de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs (Stb. 2005, 423), artikel VI van de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs, alsmede tot uitvoering van artikel 8.1, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Stb. 2008, 206), artikel III, eerste lid, van de Wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296), artikel 10a, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WEC, de artikelen 8a, tweede lid, 14a, derde lid, tweede volzin, en 18, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, artikel 9 van het Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs, de artikelen 1 en 4, eerste lid, van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, de artikelen 5, eerste lid, en 6, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget, artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 11 van het Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie, de artikelen 2.2.3, vierde lid, en 5.2.5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, artikel 4.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, artikel 5, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet SLOA, artikel 5, van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen, en de Regeling OCW-subsidies;

Besluit:

§ 1. Intrekking van regelingen en besluiten

Artikel II. Voortgezet onderwijs

Het volgende besluit en de volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De volgende regelingen worden ingetrokken:

§ 2. Vervallen van besluiten en regelingen

§ 3. Opneming van vervaldatum in regelingen

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XXVI. Overgangsbepaling

  • 1 Voor zover er ter zake, na het vervallen van de betreffende regeling, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXV, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXV blijven in stand.

Artikel XXVII. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XXVIII. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.

Terug naar begin van de pagina