Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-P&I 2013

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 22-01-2014 t/m 30-04-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2014, 2013-0000182433, houdende de inrichting van de afdeling Bedrijfsvoering, secretariaat en begroting-P&I, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, secretariaat en begroting-P&I (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-P&I 2013)

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. BSB-P&I: de afdeling Bedrijfsvoering, secretariaat en begroting-P&I van het ministerie;

 • b. teamleider van het Team secretariaat-P&I: de functionaris die rechtstreeks ressorteert onder het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, secretariaat en begroting-P&I.

§ 2. Organisatie en taken

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Onder BSB-P&I ressorteert een apart organisatieonderdeel Team secretariaat-P&I.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

De teamleider van het Team secretariaat-P&I is verantwoordelijk voor de managementondersteuning van de directeur-generaal en de onder de directeur-generaal ressorterende organisatieonderdelen.

§ 3. Bevoegdheden ten behoeve van de directeur-generaal en de onder de directeur-generaal ressorterende organisatieonderdelen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de teamleider van het Team secretariaat-P&I wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van BSB-P&I;

 • b. het paraferen van stukken waar BSB-P&I geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door het hoofd van BSB-P&I afgedaan moeten worden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 De aangewezen beleidsmedewerker van de afdeling Ouderen, Onderzoek en Grensoverschrijdende sociale zekerheid van de directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen is gevolmachtigd om reisbescheiden te bestellen met een waarde van ten hoogste € 5.000,– per bestelling. Bij afwezigheid of verhindering van de aangewezen beleidsmedewerker wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, deze bevoegdheid waargenomen door de aangewezen managementondersteuner van het Team secretariaat-P&I.

 • 2 De aangewezen medewerkers facilitair management van het Team secretariaat-P&I zijn gevolmachtigd om kantoorartikelen te bestellen met een waarde van ten hoogste € 1.000,– per bestelling.

 • 3 De managementondersteuners van het Team secretariaat-P&I zijn gevolmachtigd om attenties te bestellen met een waarde van ten hoogste € 200,– per bestelling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van het hoofd van BSB-P&I.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van BSB-P&I worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door een aangewezen medewerker of de teamleider van het Team secretariaat-P&I.

§ 4. Aanvullende bevoegdheden ten behoeve van BSB-P&I

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Aan de teamleider van het Team secretariaat-P&I wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van BSB-P&I,voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan het hoofd van BSB-P&I.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-P&I 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 januari 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

C. van der Spek,

Afdelingshoofd.

Naar boven